Návrh změn rozpočtu města Trutnova

S ohledem k závažné situaci vzniklé zpožděním stavby dálnice D 11 za výstavbou v Polsku, je dle našeho názoru nezbytné, aby město Trutnov zásadně přehodnotilo plány svých investičních akcí. Bez ohledu na důvody zpoždění nelze předpokládat, že by Ředitelství silnic a dálnic nebo vedení kraje připravily nezbytná opatření v rámci dopravní infrastruktury, která není v jejich vlastnictví, nebo na které se obvykle nepodílejí.

Je třeba bezodkladně zahájit realizaci opatření, která co možná nejvíce zmírní závažné komplikace v plynulosti provozu, zvýší bezpečnost chodců, podpoří rozvoj cyklistické dopravy a zvýší atraktivitu a efektivnost hromadné přepravy.

 

            Vedení města a příslušným součástem městského úřadu předkládáme úvodní soubor návrhů opatření, pro zařazení do plánu investičních akcí a zahájení jednání pro zajištění jejich realizace s příslušnými subjekty. Současně předkládáme odhady nákladů  projektových prací, pro jejich zařazení do nejbližší možné změny rozpočtu města a odhadovaný termín možné realizace. Námi navržené investiční akce spadají do kategorie opatření, na jejichž realizaci lze čerpat prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury, případně dalších dotačních programů.

 

Přehled návrhů projekčních prací:

 

1) Projektová dokumentace chodníku podél průtahu silnice I/16 v Libči

 

- Důvod: ochrana chodců a zvýšení motivace pro využití hromadné dopravy

- odhadovaný náklad 500.000 Kč.

- předpokládaná realizace 2021 -2022

 

Odůvodnění:

 

            Městská část Libeč bude velmi postižena provozem přivedeným do Trutnova z dálnice ukončené na polské straně státní hranice. S ohledem na stavební stav silnice I/16, která prochází městskou částí Libeč, je nezbytně nutné vystavět v celém úseku s přilehlou zástavbou chodník, v lepším případě smíšený chodník s cyklistickou stezkou, přechody a autobusové zastávky vybavené potřebným mobiliářem a pokusit se současně doplnit prvky pro zklidnění provozu.

 

 

2) Projektová dokumentace autobusové zastávky a přechodu pro přímý přístup k hřbitovu z ulice Obránců míru a doplnění ostrůvku s úpravou přechodu u odbočky směr Dolce.

 

- Důvod ochrana chodců a cyklistů, zvýšení motivace pro využití hromadné dopravy

- odhadovaný náklad 150.000 Kč

- předpokládaná realizace 2021

 

Odůvodnění:

 

            Současná zastávka autobusů u hřbitova, sloužící pro autobusy směřující z centra města ve směru k Jaroměři a Hradci Králové, není vybudována také pro opačný směr. Městská část Bojiště není obsluhována MHD a cestující musejí využívat pouze linkové autobusy zastavující na zastávkách ve větší než běžné docházkové vzdálenosti.

Ve stejném místě schází přechod pro chodce, který by přímo směřoval z ulice Obránců míru na městský hřbitov. Na tomto místě je tak možné spatřit mnoho chodců přecházejících 12m širokou vozovku. Navazující přechod na horizontu silnice I/37, u připojení Hřbitovní ulice je nepřípustné dlouhý, nevybavený dělícím ochranným ostrůvkem. S ohledem na velké množství cyklistů a návaznost do ulice Hřbitovní je vhodné k stávajícímu přechodu přimknout přejezd pro cyklisty.

 

 

3) Projektová dokumentace přechodu a zastávky v Poříčí u bývalé továrny Paja a křižovatky s ulicí Ječná, s novým chodníkem k mostu připojujícím ulici Vrbová.

 

- Důvod: ochrana chodců, zvýšení motivace pro využití hromadné dopravy

- odhadovaný náklad 150.000 Kč

- předpokládaná realizace 2021

 

Odůvodnění:

 

            Vzhledem k situování mimoúrovňové křižovatky dálnice D 11 u elektrárny v Poříčí, lze bez ohledu na obchvat Poříčí čekávat nárůst dopravy v Náchodské ulici. Obchvat vedený přes ulici Ječná navíc zvýrazní problém s nevyhovujícím přechodem, zastávkou a scházejícím chodníkem u připojení zpět na Náchodskou ulici.

 

 

4) Projektová dokumentace zastávky, chodníku a přechodu ve Starém Rokytníku, v úseku stávajících zastávek Starý Rokytník, střed .

 

- Důvod: ochrana chodců, zvýšení motivace pro využití hromadné dopravy

- odhadovaný náklad 150.000 Kč

- předpokládaná realizace 2021

 

Odůvodnění:

 

            Zcela jistě dojde v souvislosti s nedostavěnou dálnicí D 11 a závažnými problémy při průjezdu Trutnovem k hledání alternativních příjezdů do města. Jedním z nich bude pro obyvatele v okolí Úpice cesta přes Radeč a Starý Rokytník. Rekonstrukce zcela nevyhovující zastávky v centru této obce je prvotní opatření před nezbytnou výstavbou chodníku v celém průtahu silnice III/3012 Starým Rokytníkem. 

 

 

 

Akce nesouvisející s dálnicí D 11, realizovatelné v roce 2020:

 

5) Opravy značení, doplnění osvětlení a úpravy chodníků, projektová příprava u významnějších úprav dle Ing. Javůrkem vypracované studie hodnotící stav přechodů na místní komunikaci na Horské ulici.

 

- Důvod: ochrana chodců

- odhadovaný náklad 1.000.000 Kč

 

Odůvodnění:

 

            Přes dílčí proběhlé úpravy přechodů zůstává na celém úseku místní komunikace v Horské ulici velké množství nedostatků a závad ve značení, vybavení a stavebním uspořádání přechodů pro chodce.

 

6) Kameny zmizelých. Umístění prvků dlažby – kamenů, připomínajících bydliště našich spoluobčanů, obětí holokaustu.

- odhadovaný náklad 50.000 Kč

 

                                                                                  Za sdružení Žít v Trutnově zastupitelé města:

 

                                                                                  Ing. Václav Javůrek

                                                                                  Mgr. Petr Sobotka

                                                                                  Ing. Robert Fajfr