Program

Protože výrazné změny ve fungování města nelze realizovat za jediné volební období, je také náš volební program koncipován jako dlouhodobější vize, kam se chceme v budoucnu ubírat. Máme rádi nenákladná a chytrá řešení. Věříme, že velké množství menších zlepšení v životě města bude mít v konečném důsledku větší efekt než megalomanské projekty. Nebráníme se však ani velkým výzvám, které naše město čekají.

1. ARCHITEKTURA A VEŘEJNÝ PROSTOR

1.1. TRUTNOV ATRAKTIVNÍ, SOUSEDSKÝ A PŘÍVĚTIVÝ

Zasadíme se o maximální oživení a zatraktivnění centra města a vytvoříme pravidla pro reklamu nejen v centru a na pěší zóně, ale i na zbývající části území města. Transparentní pravidla zajistí rovnou příležitost propagace všech obchodů a bez předimenzovaných reklam vynikne krása našeho města. Zrekonstruujeme nábřeží s promenádou a parovod na Zelené louce umístíme pod zem. Břehy Úpy jsou skvělé místo k trávení volného času, ale je potřeba je kultivovat a zpřístupnit. Proto investujeme do vybudování říčních lázní.

Podpoříme citlivé rekonstrukce historicky a architektonicky hodnotných staveb formou dotací a odborných konzultací s městským architektem. Zasadíme se o kultivaci a postupnou rekonstrukci veřejných prostor na sídlištích. Sídliště může být atraktivní místo pro život. Zasadíme se o ukončení rozšiřování průmyslové zóny v Horním Starém Městě k domům na sídlišti Zelená louka.

Prosadíme výstavbu autobusového terminálu a rozumně vyřešíme prostor mezi Uffem a autobusovým nádražím tak, aby toto místo nebylo pro ostudu.

1.2. ROZVOJ MĚSTA EFEKTIVNÍ A UDRŽITELNÝ

Jsme přesvědčeni, že rozvoj města by se měl primárně soustředit v již zastavěném území. Rozšiřování města na úkor krajiny by se mělo odehrávat pouze ve zcela nezbytných případech. Budeme podporovat novou zástavbu bytových domů v prolukách, rekonstrukce a přestavby stávajících domů, konverze a znovuoživení průmyslových areálů (zejména bývalých Texlenů). Naopak, ukončíme podporu výstavby v krajině a dotace developerům zastavujícím louky a pole okolo Trutnova. Zasadíme se o podporu bydlení pro mladé a zrevidujeme regulační plán pro Nové Dvory. Všechny změny budou prováděny v maximální součinnosti s místními obyvateli.

1.3. TRANSPARENTNOST, PARTICIPACE A PROFESIONALITA

Prosadíme využití otevřených soutěží pro výběr architektů a projektantů městských stavebních zakázek a iniciujeme veřejné diskuze o stavebních záměrech na samém začátku tak, aby se maximum podnětů povedlo zapracovat do projektů a uskutečnit. Zřídíme funkci městského architekta, odpolitizujeme budoucí plány rozvoje města, zamezíme klientelismu a zprofesionalizujeme řízení projektů. Zasadíme se o vznik dlouhodobé vize města s harmonogramem konkrétních kroku a cílů. Zveřejníme na stránkách města všechny projekty realizované třeba i jen částečně z prostředků města. Veškerá zaměření a 3d model města budou volně dostupné na stránkách města.

1.4. KONKRÉTNÍ KROKY PRO KONKRÉTNÍ MÍSTA

Architektura a veřejný prostor města jsou nejen u nás v Trutnově dlouhodobě zanedbanými oblastmi. I když potřeby značně převyšují možnosti města za jedno volební období, uděláme vše pro to, aby se podařilo prosadit co nejvíce záměrů s maximálním využití dotačních titulů.

Mezi naše hlavní plány patří:

 • Revitalizace sídliště Zelená Louka a jeho bezprostředního okolí na základě urbanistické a architektonické soutěže, vycházející z budoucích i současných potřeb
 • Rekonstrukce krytého bazénu s důrazem na zachování jeho sportovní funkce
 • Rekonstrukce Lipového náměstí v Poříčí a revitalizace parku u Odeonu
 • Zástavba volného pozemku města u Lipového náměstí (např. v přízemí nebytové prostory pro drobné podnikání, v patře byty pro seniory)
 • Rekonstrukce městské tržnice a Malého náměstí včetně navazujících prostor
 • Revitalizace náměstí Osvobození na Kryblici
 • Rekonstrukce uličky Na Kopečku a Hluboký příkop, s hradbami a přilehlým parkem
 • Revitalizace sportovního areálu v Poříčí (fotbalové hřiště) s výstavbou prostor pro využití veřejností (spolková činnost atd.)
 • Rekonstrukce interiérů staré radnice (především obřadní místnost) a interiéru Síně Bohuslava Martinů
 • Rekonstrukce areálu Bojiště s důrazem na možnost pořádání vícedenních akcí
 • Rekonstrukce bývalé věznice
 • Umístění potrubí v Úpské ulici na Zelené Louce do země a využití vzniklého prostoru pro reorganizaci parkování a zpřístupnění řeky ve formě výstavby procházkové náplavky a říčních lázní.

2. DOPRAVA A INFRASTRUKTURA

2.1. DOSTATEK PARKOVACÍCH MÍST A PLYNULÝ PROVOZ

Nechceme strkat hlavu do písku před potřebou řešit parkování ve městě. Problém s nedostatkem míst vyžaduje jak strategické plánování v ucelených oblastech, tak individuální přístup ke konkrétním lokalitám. Zaměříme se na problematiku tzv. mamataxi u škol a školek, s důrazem na bezpečnost těch nejmenších. V centru upravíme ceník parkování, protože současný systém nevyhovuje potřebě vysoké obratovosti. Zrevidujeme systém přidělování karet, který blokuje významnou část stání a rozšíříme počet míst pro bezplatné krátkodobé stání v centru a jeho okolí, dle úspěšné realizace na začátku pěší zóny v Horské ulici u ČSOB, zrušené bez náhrady výstavbou pěší zóny. Do řešení parkování zapojíme firmy a instituce, ve formě motivace zaměstnanců k dojíždění jinak než automobilem.

2.2. Z POŘÍČÍ AŽ NA ZELENKU VLAKEM, NA NÁMĚSTÍ S MHD

Zmodernizujeme MHD v našem městě a to jak z hlediska vozového parku autobusové dopravy, tak i z hlediska zapojení železniční dopravy do systému MHD. Využijeme potenciál vlakových spojů ze Svobody nad Úpou do Poříčí, jako expresní MHD. Systém autobusových linek upravíme tak, aby reflektoval neustálý rozvoj města. Pro lepší obslužnost a rozvoj podnikání v úplném centru města zavedeme elektrický mikrobus. Zřídíme mimořádné linky pro zajištění obslužnosti společenských akcí, jako jsou například festivaly a koncerty na Bojišti.

2.3. POHODLNÉ ČEKÁNÍ NA SPOJ A MHD ZDARMA

Jako zásadní pro zatraktivnění hromadné dopravy považujeme výstavbu výpravní budovy na autobusovém nádraží, výstavbu zastřešených peronů na vlakovém nádraží a rekonstrukci zastávek autobusové MHD i linkových spojů na celém území města, zejména pak v integrovaných obcích. Na hlavním nádraží budeme společně s výstavbou zastřešených perónů prosazovat prodloužení podchodu propojujícího perony tak, aby vyústil u parkoviště na Nivách. V rámci autobusové MHD zavedeme přepravu jízdních kol zdarma, čímž zvýšíme její kombinované využití pro lokality na kopcích. Naším cílem je, aby byla v budoucnosti MHD po Trutnově úplně zdarma.

2.4. MĚSTEM BEZPEČNĚ NEJEN NA KOLE

Bezodkladně zahájíme práce na rozšíření stezky vedoucí podél Úpy a odstraníme problematická místa. Budeme usilovat o rozšíření souvislé cyklostezky (in-line stezky) podél celého toku řeky Úpy a dále oběma směry. Vybudujeme páteřní cyklistickou infrastrukturu podle cyklistického generelu, včetně zpřístupnění centra. Už žádné další nesmyslné projekty jako Houska a prázdná cyklověž. Ve vhodných jednosměrných ulicích umožníme cyklistům průjezd v protisměru. U škol a sportovišť instalujeme uzamykatelné cykloboxy. Ve spolupráci s místními firmami budeme propagovat cyklistiku formou zabezpečených stání a motivačních programů. Podpoříme programy sdílení jízdních kol.

2.5. ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ CHYBĚJÍCÍHO ÚSEKU DÁLNICE D11

Dálnice D11 musí být příležitost pro rozvoj a zatraktivnění města, nikoli hrozba a přítěž. V rámci stavebního řízení i po něm budeme požadovat takové provedení protihlukových stěn, které zajistí minimální nárůst hluku v okolí dálnice, nikoliv pouze dodržení hlukových limitů. Budeme po Ředitelství silnic a dálnic důrazně vyžadovat provedení vyvolaných staveb a to jak stavbou dálnice, tak následným provozem. Budeme požadovat maximální záruky pro zamezení situace, kdy by přes centrum města byla i jen dočasně vedena těžká nákladní doprava z dálnice. Použijeme všechny prostředky pro zabránění provozu těžké nákladní dopravy přes hraniční přechod a následně přes naše město po dostavbě Polské dálnice S3. Zásadní podmínkou pro dosažení tohoto cíle je nevydání stavebního povolení pro úsek Trutnov - Jaroměř před vydáním stavebního povolení pro úsek Trutnov - Královec.

Účinným nástrojem pro zajištění plynulé výstavby dálnice a odvrácení všech rizik je vznik pracovní skupiny všech dotčených orgánů, institucí a samospráv, která bude v rámci pravidelných zasedání hodnotit postup příprav u obou úseků. Současně bude skupina řešit již v počátcích všechny připomínky a potenciální hrozby, které by mohly zdržet výstavbu, nebo vytvářet jiná nebezpečí pro dopravní provoz a celkový život v Trutnově.

2.6. MODERNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Veřejné osvětlení vnímáme jako významný prvek bezpečnosti nejen silničního provozu. Proto ve spolupráci s odborníky provedeme podrobnou revizi a připravíme projekt celkové rekonstrukce veřejného osvětlení. Záměrem bude zajištění normami požadované úrovně osvětlení ulic, veřejných prostranství a úspora provozních nákladů, přičemž budou zohledněny budoucí záměry v konkrétních lokalitách a vliv na noční faunu. Modernizované úseky vedení veřejného osvětlení připravíme pro možnost využití v rámci rozvoje elektromobility

3. SÍDLIŠTĚ

3.1. REVITALIZACE SÍDLIŠŤ

Není žádným tajemstvím, že sídliště jsou z hlediska investic dlouhodobě přehlížena. V těsné blízkosti největšího sídliště Zelená louka se navíc plánuje přiblížení průmyslové zóny k zástavbě. Učiníme maximum pro to, aby se tento bezohledný záměr nerealizoval.

Připravíme revitalizace všech sídlišť tak, aby v nich obyvatelé rádi trávili volný čas. Investujeme do mobiliáře, hřišť pro děti, pítek, venkovních posiloven, parkour prvků nebo mlhovišť. Pozornost budeme směřovat také k citlivému přístupu při údržbě vzrostlé zeleně i travnatých ploch.

3.2. PARKOVÁNÍ NA SÍDLIŠTÍCH

Využijeme moderní i tradiční postupy pro zlepšení parkování, plynulejší a zejména bezpečnější provoz na sídlištích. Nelegální stání vozidel, která nepřinášejí problémy v bezpečnosti provozu a minimálně ohrožují jeho plynulost, zlegalizujeme. V lokalitách bez možnosti jiných účinných řešení, přistoupíme k výstavbě parkovacích domů.

3.3. BEZPEČNOST NA SÍDLIŠTÍCH

Služebny městské policie v Poříčí a na Zelené louce bohužel nepřinesly žádný výrazný efekt pro zlepšení pocitu bezpečí. Problémy se totiž mají řešit tak, že se odstraní jejich příčina. Zlepšíme možnosti volnočasového vyžití na sídlištích pro mladistvé formou nízkoprahových center a výrazně podpoříme terénní sociální služby při jejich práci se sociálně znevýhodněnými.

4. OKRAJOVÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI

4.1. OSADNÍ VÝBORY

Chceme, aby občané měli právo určovat rozvojové priority a směřovat do nich investice. Proto chceme prosadit osadní výbory, které úspěšně fungují v nedalekém Dvoře Králové nad Labem. Jsou složeny z lidí, kteří v dané lokalitě žijí a disponují vlastním rozpočtem. Podle svých vlastních potřeb rozhodují o tom, co si za tyto prostředky pořídí a při větších investičních akcích jsou partnerem a poradním hlasem vedení města.

4.2. KVALITNÍ INFRASTRUKTURA

Jedním z nejdůležitějších prvků bezpečnosti v obcích jsou vybudované chodníky podél průtahů silnic. Zasadíme se o jejich urychlenou výstavbu. Na vjezdech do obcí budeme prosazovat vybudování fyzických prvků pro zpomalení vozidel na povolenou rychlost v obci.

Zastávky v integrovaných obcích nejsou v mnoha případech vybaveny ani tím nejzákladnějším, čímž je nástupiště. Doplníme tuto základní infrastrukturu tak, aby bylo cestování MHD bezpečné.

4.3. PROSTOR PRO SETKÁVÁNÍ A SPOLKOVÝ ŽIVOT

Chceme, aby každá městká část měla místo, kde se mohou sousedé setkávat a organizovat společenské a kulturní akce. Podpoříme vznik nových a obnovu bývalých prostor pro tuto činnost.

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

5.1. ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K MĚSTSKÉ ZELENI

Městská zeleň a čistota je vizitkou města. Zasadíme se o lepší péči o městskou zeleň, zejména o důslednější kontroly zdravotního stavu těch nejcennějších vzrostlých stromů, a o lepší péči o travnaté plochy. O záměrech kácení z důvodu zdravotního stavu a bezpečí obyvatel budeme transparentně informovat a veřejnost bude zahrnuta do diskuze. Nesmí se opakovat devastace zdravé vzrostlé zeleně, jako v případě Jiráskova náměstí, nebo plánu na zničení parku Na Nivách, naštěstí odvrácenému díky občanské aktivitě.

Plán péče o městskou zeleň, který pak budou realizovat technické služby, proto svěříme do rukou dendrologa, popř. zahradního architekta či ekologa. Vyhodnotíme možnost přechodu od chemických odplevelovacích technik na ty, které jsou šetrnější k životnímu prostředí a lidskému zdraví.

5.2. KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PARTICIPACE OBYVATEL A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Péči o životní prostředí chápeme jako péči o městskou zeleň, odpadové, lesní a vodní hospodářství, ohleduplný územní rozvoj a ochranu krajinného rázu. Proto prosadíme vznik komise pro životní prostředí. U projektů s významným vlivem na životní prostředí podpoříme konání občanských referend. Budeme podporovat ekologickou výchovu ve městě zajišťovanou nevládními i městskými organizacemi.

5.3. TRUTNOV JAKO ZELENÉ MĚSTO

Změníme přístup k pořizování územně plánovací dokumentace, a to důsledným prosazováním rozvoje města v jeho stávajících hranicích zástavby a s respektem k přírodnímu krajinnému rázu. Zabráníme plánovanému rozšíření průmyslové zóny v bezprostřední blízkosti sídliště Zelená louka na pozemcích za železniční zastávkou.

Budeme prosazovat, aby v tomto místě vznikla odpočinková zóna s charakterem parku.

Ze záměrů veřejně prospěšných staveb vyřadíme silniční propojení sídliště Smeťák a čtvrti Kryblice, pokud se změnami vnitřní dopravy a výstavbou dálnice D 11 odkloní výrazné množství tranzitní dopravy z Náchodské a Polské ulice. Stejně tak přehodnotíme plánované propojení Horního Starého Města a Poříčí přes Nové Dvory.

Změnou regulačních plánů navýšíme podíl zeleně na veřejných prostranstvích u developerských projektů. U nových staveb financovaných městem budeme požadovat, aby využívaly dešťovou vodu anebo v projektu počítaly s tzv. recyklovanou (šedou) vodou a byly v kategorii nízkoenergetických. Stejně tak se zaměříme na to, aby úřad pro své fungování využíval lokální, ekologické, bio a/nebo fair-trade produkty.

5.4 ČISTÁ ŘEKA ÚPA A STOPKA PŘEHRADĚ NA BABÍ

Řeka Úpa je klíčovým zdrojem pitné vody na Trutnovsku. Proto budeme důsledně dbát na to, aby byla čistá jak řeka Úpa tak i její okolí. Vstoupíme do jednání s odpovědnými zástupci povodí Labe a v koordinaci s dobrovolnickými organizacemi budeme žádat zvýšení podpory města pro tuto činnost.

Zasadíme se o odstranění záměru výstavby vodní nádrže Babí z plánů ministerstva zemědělství. Nedomyšleného záměru, který by zdevastoval významnou část obce Babí a měl by výrazný negativní dopad na přilehlou Kalnou Vodu a Horní Staré Město.

5.5. STABILITA A ROZVOJ ZAHRÁDKAŘENÍ

Zahrádkaření je český fenomén, který považujeme za velmi důležitý prvek pro budování vztahu k přírodě a jeden ze způsobů zdravého trávení volného času. Pomáhá k zachování dovedností a znalostí v pěstitelství rostlin a ovocných stromů. V Trutnově má dlouholetou tradici a v poslední době zažívá renesanci. Prodloužíme výpovědních lhůtu u zahrádek provozovaných v pronájmu na pozemcích města a současně umožníme vznik nových kolonií nebo komunitních zahrad.

5.6. KVALITNÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

V minulosti se nám podařilo prosadit bezplatný svoz bioodpadu, avšak v odpadovém hospodářství města stále shledáváme rezervy. Proto podpoříme a rozšíříme třídění odpadů a vznik míst pro výměnu a opětovné využívání nepotřebných avšak využitelných věcí mezi občany. Města s výbornými výsledky v třídění odpadu mají více sběrných dvorů, proto i my budeme usilovat o vybudování dalšího sběrného dvora.

Nádoby na tříděný odpad často svým tvarem i umístěním hyzdí veřejná prostranství. Poskytneme podporu města pro případnou rekonstrukci svozových míst a přístřešků pro komunální odpad.

5.7. PROGRAM I PRO ČTYŘNOHÉ KAMARÁDY

Zasadíme se o změnu městské vyhlášky tak, aby bylo psům umožněno se volně pohybovat ve vybraných nekonfliktních částech města a podpoříme výstavbu dalších psích hřišť, jako jsme to již dokázali u psího hřiště za venkovním koupalištěm. Budeme podporovat provoz útulků pro psy, kočky a zajištění kvalitní péče o zraněné a handicapované volně žijící živočichy. Ve spolupráci s okolními obcemi zřídíme hipostezku, která může být přínosem nejen pro rozšíření spektra dostupných volnočasových aktivit a cestovního ruchu.

5.8. KONEC SVĚTELNÉMU ZNEČIŠTĚNÍ

Takzvaný světelný smog má vliv na volně žijící živočichy, zejména na hmyz, ptáky a noční lovce. Ovlivňuje také rostliny, které reagují na příchod jara i o týden dříve. Prosvětlená noční obloha omezuje některá astronomická pozorování a může být obtěžující pro spánek citlivých osob. Proto budeme pracovat na odstranění nejproblematičtějších zdrojů rušivého osvětlení.

5.9. ENERGETICKÁ KRIZE A PŘIPRAVENOST NA KLIMATICKOU ZMĚNU

Investice nasměrujeme do boje se suchem, zádrže dešťové vody, ochranu zdrojů pitné vody nebo zastínění veřejných prostor. Necháme zpracovat podrobný energetický plán města a zhodnotíme možnosti výroby tepla, plynu a elektřiny z biomasy, tepelných čerpadel nebo fotovoltaiky. Budeme pokračovat v zateplování budov, výměně kotlů na městských budovách a nabízet poradenství a půjčky bytovým domům pro komunitní výrobu energií.

6. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A KVALITA ŽIVOTA

6.1. INVESTICE DO SLUŽEB PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍMI OBTÍŽEMI

Zdravotně znevýhodněným občanům a lidem na sklonku života pomůžeme zůstat co nejdéle doma. Proto pomůžeme organizacím, které se o ně starají, zkvalitnit a rozšířit jejich služby. Stejně tak podpoříme jednotlivce v jejich péči o o své blízké a poskytneme jim pomoc odbornou, formou konzultací, nákupem pomůcek nebo nabídkou psychologické podpory.

Přestože lidé s psychickým onemocněním zůstávají v našem okolí často na první pohled skryti, nesmí být přehlíženi a proto budeme prosazovat vznik centra duševního zdraví.

Ve spolupráci s neziskovými organizacemi prosadíme vznik tréninkových bytů a dalších forem co možná nejsamostatnějšího bydlení.

6.2. ŠANCE PRO LIDI BEZ DOMOVA

Vytvoříme základní infrastrukturu pro lidi bez domova, pro jejich osobní hygienu, podmínky pro přípravu stravy komunikaci se sociálními pracovníky a v zimních měsících podpoříme vznik místa pro nocleh a úkryt. Stabilní zázemí ve formě zajištěného bydlení a obnovení nebo získání pracovních, sociálních, komunikačních a hygienických návyků je základem pro začlenění každého jednotlivce zpět do společnosti a pro jeho spokojené soužití s ostatními. K tomu účelu podpoříme projekty tréninkového bydlení a tréninkového zaměstnání, společně s pomocí při řešení zadlužení.

Centralizujeme služby materiální pomoci pro sociálně slabé občany nebo osoby v momentální nouzi a zajistíme ošacení, nábytek a základní domácí spotřebiče pro případ stěhování do tzv. holobytů, nebo při vyhoření a jiných nešťastných událostech.

6.3. PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT I VE STÁŘÍ

Pro většinu seniorů jsou výrazné životní změny, jako je stěhování do domu s pečovatelskou službou nebo domova pro seniory, zdrojem stresu, který může zapříčinit další zhoršení jejich zdravotního stavu. Proto podpoříme sociální a zdravotní služby poskytované neziskovými organizacemi i organizacemi města, které umožní seniorům žít co nejdéle samostatně tam, kde to mají rádi

Demografický vývoj směřuje k výraznému stárnutí populace, a proto podpoříme vybudování nových domovů pro seniory. Upřednostníme menší decentralizovaná zařízení pro možnost setrvání seniorů ve své komunitě. Pro zlepšení péče o lidi se zvláštními, nebo zvýšenými zdravotními a ošetřovatelskými potřebami, jako je například Alzheimerova choroba, podpoříme vznik specializovaného zařízení s odpovídajícím počtem personálu.

6.4. AKTIVNÍ VYŽITÍ PRO SENIORY

Rozšíříme nabídku kulturního, společenského a sportovního vyžití pro seniory. Budeme nadále rozvíjet spolupráci mateřských a základních škol s domovy pro seniory a prověříme možnost vzniku Univerzity třetího věku v Trutnově. Investujeme do aktivit seznamujících seniory s novými technologiemi.

6.5. DOSTUPNÉ MĚSTSKÉ BYDLENÍ

Zastavíme prodej městských bytů, zlepšíme využití bytového fondu města a rozvineme fond sociálního bydlení. Citlivou bytovou politikou budeme bránit vytváření ghett.

Připravíme projekty na stavbu nových, cenově dostupných městských bytů, v rámci kterých vytvoříme síť startovacích, tréninkových a krizových bytů.

6.6. EFEKTIVNÍ MĚSTSKÁ POLICIE

Městská policie v Trutnově je zřízena zejména pro dohled nad veřejným pořádkem. Současný počet strážníků městské policie, s náklady půl milionu na jednoho strážníka, považujeme za neudržitelný. Přirozeným odchodem postupně zredukujeme počet městských strážníků alespoň o čtvrtinu a vzniklé úspory investujeme do preventivních projektů, výstavby veřejných sportovišť, zájmové činnosti mládeže, mládežnického sportu a spolků působících v našem městě.

6.7. ZÁKAZ VÝHERNÍCH AUTOMATŮ

I když se po zavedení nového zákona o hazardu ve městě snížil počet herních automatů, budeme nadále usilovat o zákaz výherních automatů, a to nejen v Trutnově. Závislost na hazardu vede k devastaci celých rodin a v celkovém důsledku se tak příjem z provozu výherních automatů nevyrovná škodám způsobeným na naší společnosti.

Ve spolupráci s obcemi v našem okolí provedeme koordinovaný a efektivní zákaz hazardu na širším území, než je katastr obce tak, aby nedošlo pouze k jeho přemístění do další lokality.

7. ŠKOLSTVÍ

7.1. PREVENCE A ATRAKTIVNÍ STUDENTSKÉ PROJEKTY

Na městském úřadu zřídíme pozici koordinátora pro vznikající školní projekty. Bude řešit jejich financování, sledovat vypisované dotační programy a připravovat žádosti o přidělení dotace. Současně bude ve spolupráci se školskou komisí vytipovávat projekty vhodné k realizaci na všech školách.

Chceme se zaměřit na témata jakými jsou šikana, dopravní výchova a výchova ke zdravému „lokálpatriotizmu“.

7.2. ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE PEDAGOGŮ A DOSTUPNOST EXPERTNÍCH PROFESÍ

Budeme prosazovat získání finančních příspěvků pro podpůrné profese – speciální pedagogy, logopedy, etopedy, rodilé mluvčí pro výuku jazyků nebo kariérové poradce. K financování využijeme všech nabízených možností, včetně podpory z krajského a republikového rozpočtu.

Jako podstatné vidíme i další vzdělávání pedagogů a ředitelů škol, spojené s případnými zahraničními stážemi.

Podpoříme větší vzájemnou komunikaci mezi všemi pedagogy škol a školek. Budeme iniciovat jejich společná zasedání pro zlepšení spolupráce při řešení aktuálních témat ve výuce i fungování škol a školek.

7.3. STUDENTSKÉ PARLAMENTY DO ŠKOL

Při každé lidské činnosti a školství nevyjímaje, je důležitá zpětná vazba. Názory našich dětí nelze přehlížet. Chceme žákům a studentům poskytnout prostor pro formulování svých připomínek a návrhů nejen v rámci činnosti školy, ale i celého města. Tento proces umožní rozšířit obzor jejich uvažování, zvýší zájem o dění kolem sebe a povede v konečném důsledku k větší sounáležitosti dětí a mládeže s jejich školou i městem.

7.4. KVALITNÍ MĚSTSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY

Chceme kvalitní městské školy a školy s dostatečnou kapacitou. Rovněž podpoříme i soukromé a rozmanité formy vzdělávání (např. lesní, montessori, waldorfské) tak, aby si děti i rodiče mohli vybrat podle toho, co jim nejlépe vyhovuje.

7.5. MEZIGENERAČNÍ ŠKOLNÍ PROJEKTY

Předávání osobních zkušeností a zprostředkování osobních zážitků zástupců nejstarší generace na základních a středních školách považujeme za významnou činnost nejen na poli získávání vědomostí, ale i při budování vzájemného respektu mezi generacemi.

Školy naopak mohou seniorům nabídnout zázemí učeben pro zlepšení jejich počítačové gramotnosti.

7.6. MODERNÍ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PRO TY NEJMENŠÍ

Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nelze zvýšit pomocí další represe. Významnou roli zde představuje prevence, zejména dopravní výchova. Považujeme za velké selhání současného vedení města, že za desítky let svého působení nedokázalo vybudovat na území města kvalitní dopravní hřiště.

8. SPORT

8.1. SPORT DOSTUPNÝ DĚTEM I NEORGANIZOVANÉ VEŘEJNOSTI

Zvýšíme dostupnost sportovišť i pro neorganizovanou veřejnost. Zajistíme rekonstrukci zchátralých anebo nevyhovujících sportovišť směrem k multifunkčnímu sportovnímu vyžití. Rozšíříme počet lokalit určených pro cvičení a posilování ve volné přírodě, prioritně pak na Zelené louce a v Poříčí. U současných sportovišť budeme usilovat o maximální efektivitu využívání.

8.2. KONEC BARIÉR PRO ZAČÍNAJÍCÍ SPORTOVCE

Sociální poměry nesmí bránit žádnému dítěti v rozvoji jeho sportovního talentu. Některé sporty jsou tak nákladné, že je rodiče nemohou svým dětem dopřát, i když pro ně mají talent a předpoklady anebo by si je rády pouze vyzkoušely. Chceme proto podpořit sportovní oddíly, aby disponovaly veškerým potřebným vybavením, které malým začínajícím sportovcům zapůjčí. U starších dětí zavedeme podporu formou sociálních sportovních stipendií hrazených městem.

8.3. OCENĚNÍ SPORTOVNÍCH TRENÉRŮ MLÁDEŽE

Práce trenérů mládeže je výrazně nedoceněná. Věnují zdarma, nebo za minimální odměnu obrovské množství času výchově malých sportovců. Proto bychom jim rádi zdarma zpřístupnili vybraná městská sportoviště jako formu poděkování za jejich činnost.

Ve spolupráci s kluby a ubytovateli vyčleníme finanční prostředky pro podporu republikových a mezinárodních turnajů a závodů. Organizování vícedenních turnajů a závodů s mezinárodní účastí je totiž nejenom příležitostí pro získání zkušeností, ale také propagací Trutnova a okolí a podporou cestovního ruchu.

8.4. DOSTATEK SPORTOVNÍHO VYŽITÍ I V ZIMĚ

Hodláme využít kopcovitého terénu na území našeho města a podpořit zimní sporty vybudováním nových sportovišť. Vybudujeme městkou dětskou sjezdovku a sáňkařský svah. Prověříme možnost vybudování U-rampy, osvětleného běžkařského okruhu a vznik další ledové plochy na Zelené louce. Chceme tak lépe zpřístupnit bruslení veřejnosti a navýšit kapacitu pro tréninky sportovních oddílů, které využívají zimní stadion.

8.5. NE! MEGALOMANSKÉMU PROJEKTU AQUACENTRA

Nesouhlasíme s plánovanou vysoce nákladnou přestavbou krytého bazénu na aquacentrum. Jsme toho názoru, že citlivou rekonstrukcí stávající budovy a jejím doplněním o moderní wellnes prvky lze dosáhnout zatraktivnění bazénu i s nižšími náklady. Takto provedená rekonstrukce neomezí fungování plaveckého a dalších oddílů, kterého se obáváme v případě zřízení plnohodnotného aquacentra.

9. KULTURA

9.1. STABILITA PRO TRADIČNÍ KULTURNÍ AKCE VYSOKÉ ÚROVNĚ I VĚTŠÍ ROZMANITOST

Zachováme podporu tradičním akcím typu Jazzinec, Trutnovský podzim, Dance festival a dalších, které dlouhodobě prokazují vysokou kvalitu produkce tak, aby mohly lépe plánovat do budoucnosti a rozvíjet kvalitu programu. Zároveň podpoříme vznik nových kulturních počinů a aktivit rozšiřujících oblast kultury, které pořádají nezávislé iniciativy a spolky.

9.2 UMĚNÍ DO VEŘEJNÉHO PROSTORU

Opravíme chátrající umělecké objekty a rozšíříme počet uměleckých děl ve veřejném prostoru i městských budovách s upřednostněním lokálních současných umělců, kteří působí v našem regionu. Do výběru lokalit pro nové instalace zapojíme veřejnost. Zasadíme se o to, aby byla umělecká díla rovnoměrně rozptýlena v prostoru města – nikoliv jen v centru, kde se často “přebíjí jedno z druhým” (jako na náměstí). Pro získání nových děl chceme využít například probíhající dočasné výstavy v projektu Sochy v Trutnově, případně výstavy v galeriích.

9.3. SPOLUPRÁCE V RÁMCI REGIONU I ZA HRANICEMI

Zlepšíme spolupráci nejenom v rámci Svazku obcí východní Krkonoše, ale i s městy Královéhradeckého kraje a celé oblasti Krkonoš. Podpoříme v tomto ohledu zejména vzájemnou propagaci konaných akcí a společné projekty. Rozšíříme spolupráci s blízkými zahraničními partnerskými městy v oblasti kulturních akcí.

9.4 PODPORA PRO VOJENSKO-HISTORICKÉ KLUBY

Činnost vojensko-historických klubů patří k navštěvovaným turistickým atrakcím města. Pomáhá v udržování tradic a je důležitou složkou dodávající důstojnost vzpomínkovým akcím. Zvýšíme podporu pro tyto kluby.

9.5. LEPŠÍ KOMUNIKACE A VZTAH MĚSTA S CÍRKVEMI

V oblasti spolupráce města sa církví vidíme prostor pro zlepšení vzájemné spolupráce, například při organizování adventních a velikonočních svátků.

9.6. MÍSTNÍ SPOLKY A DŮSTOJNÉ REPREZENTAČNÍ PROSTORY

Více podpoříme aktivity místních kulturních spolků - např. amatérská hudební tělesa (sbory, soubory), ochotnické divadelní spolek, zájmové kluby. Nabídneme jim zázemí pro jejich činnost - místo pro zkoušky, schůze či koncerty (pokud možno bezplatně).

Zasadíme se o to, aby obřadní síně na staré radnici i v síni B. Martinů vypadaly více jako z 21. století než jako z éry minulého režimu.

10. TRANSPARENTNOST A OTEVŘENOST MĚSTA

10.1. TRANSPARENTNÍ ROZPOČET A INVESTICE

Přehledný a otevřený rozpočet je jeden ze základních dokumentů každé radnice. Ze současného rozpočtu nevyčtete, které konkrétní výdaje město učinilo, ani které plánuje. Rovněž samotné zveřejňování návrhu rozpočtu probíhá na poslední chvíli, a to jen proto, že to ukládá zákon. Oproti této praxi chceme zavést přehledný rozklikávací rozpočet, ze kterého bude každý moci vyčíst jakýkoliv výdaj do poslední faktury.

Město Trutnov nedisponuje žádným strategickým investičním plánem, který by byl veřejnosti přístupný. Tuto neprůhlednou praxi ukončíme a zavedeme dvouletý plán investičních akcí, který bude v souladu se strategickým plánem rozvoje města. Ten bude dostupný na webu města a obsahovat 5-10 investičních priorit, které budou pravidelně aktualizovány podle stavu jejich realizace.

10.2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA VSTŘÍCNÁ K OBČANŮM

Trutnovská jednání zastupitelstva nepatří k těm divácky nejpohostinnějším a nejatraktivnějším. Současná jednací místnost s občany vlastně ani nepočítá, protože je příliš malá. Chceme jednání pro veřejnost otevřít a přesunout do velkého sálu Městského úřadu. Přenos jednání pak umožníme streamovat online, stejně tak ho následně uložíme na web města.

10.3. RADNIČNÍ MÉDIA BEZ CENZURY

Současná podoba radničních listů slouží zejména k propagaci úspěchů vedení města a vylepšování image vybraných politiků za městské peníze. Opoziční názory jsou systematicky odsouvány tak, aby již nebyly aktuální nebo se objevují na posledních stránkách periodika. Prosadíme aby redaktor i rada radničních listů byla apolitická, umožníme všem zastupitelům, aby se mohli k aktuálním tématům vyjádřit, a zavedeme další opatření z Manuálu pro dobré radniční periodikum pro větší demokratizaci tohoto média.

10.4. PODPORA MALÝCH MÍSTNÍCH PODNIKATELŮ

Změníme současný přístup k lokálním malým firmám a zvýšíme jejich podporu, která podle nás spočívá ve vytváření vhodné technické i dopravní infrastruktury a nastavení jednoduchých pravidel pro podnikání.

Zlepšíme komunikaci města s malými firmami formou pravidelných setkávání, zaměřených lokálně, nebo oborově, kde bude možné probrat problémy trápícím obě strany a najít konsensuální řešení.

Zadávání městských zakázek upravíme tak, aby byly dosažitelné i pro místní malé firmy. Budeme požadovat, aby městské organizace aktivně poptávali především místní firmy.

Vyhodnotíme efektivitu městských dotací na podporu v podnikání a ty nové nasměrujeme hlavně do projektů usnadňujících začátek podnikání a zlepšujících komunikaci a vzájemnou spolupráci města a podnikatelů. Přehodnotíme cenu a pravidla při pronájmech městských nebytových prostor určených pro podnikání.

10.5. ROVNOCENNÝM PARTNEREM VELKÝCH FIREM

Velké firmy se dle našeho názoru obejdou bez výrazné podpory města a pro jejich rozvoj postačí, aby jim město takzvaně nepřekáželo. Velké zaměstnavatele v Trutnově udržíme a získáme pouze dobře nastavenou propopulační politikou města a vhodně zaměřeným středoškolským vzděláváním. Zintenzivníme komunikaci s vedením velkých firem a nastavíme takovou formu spolupráce, která nebude výrazně ovlivňovat rozpočet města.