Program

Protože výrazné změny ve fungování města nelze realizovat za jediné volební období, je také náš volební program koncipován jako dlouhodobější vize, kam se chceme v budoucnu ubírat. Máme rádi nenákladná a chytrá řešení. Víme, že velké množství menších zlepšení v životě města bude mít v konečném důsledku větší efekt. Nebráníme se však ani velkým výzvám, které naše město čekají.

1. Transparentnost a otevřenost města

Důvěra vzniká tam, kde se nic neskrývá.

Transparentnost a otevřenost jsou slova, která si mnoho lidí bere do úst, ale nevědí pořádně, co se za nimi skrývá a jak je uchopit. Díky tomu se z nich stávají prázdné pojmy, které používají nezodpovědní politici tak jak se jim to hodí.

Na trutnovské radnici z úst našich čelních představitelů několikrát zazněla okřídlená věta „Transparentnost odsud posud“ - v praxi to pak znamená, že se zveřejňuje pouze to, co se hodí. To, co se nehodí, se nezveřejňuje a pokud si to někdo přímo vyžádá, tak se mu ještě „hážou klacky pod nohy“. Není se čemu divit, současné vedení města je ve svých pozicích již dvacet let a proto se v této oblasti chová tak, jak se sluší na konec minulého století. Přitom příkladů, jak se otevřeně chovat ke svým občanům a motivovat je, aby se zapojili do aktuálního dění ve svém městě, je dost. Ukázkovým příkladem pro všechny je nedaleké bývalé okresní město Semily.

1.1. Prosadíme transparentní rozpočet

Základem je mít přehledný a otevřený rozpočet, protože to je jeden ze základních dokumentů každé radnice.

Místo přehledného a transparentního rozpočtu máme jako občané města k dispozici PDF soubor, ze kterého je možné vyčíst pouze základní informace. Ze současného rozpočtu nevyčtete, které konkrétní výdaje město učinilo, ani které se chystá učinit. Rovněž samotné zveřejňování návrhu rozpočtu probíhá na poslední chvíli, jen aby se dodržel zákon. V tomto volebním období se dokonce muselo o týden odložit zastupitelstvo, které mělo schvalovat rozpočet. Vedení města mělo totiž důvodné pochybnosti zda byl vůbec dodržen zákon a návrh rozpočtu byl zveřejněn včas.

Oproti této praxi chceme zavést přehledný rozklikávací rozpočet, ze kterého bude každý moci vyčíst jakýkoliv výdaj do poslední faktury. Budete-li chtít například vidět, kolik stojí nově budované Středisko volného času, kliknete na tlačítko - odbor rozvoje města - investice - Středisko volného času a budete si moci vybrat, zda chcete vidět faktury za stavební nebo projektové práce.

Dobrým příkladem je rozklikávací rozpočet samotného ministerstvo financí, ale i Královéhradeckého kraje. Často slýcháváme z úst vedení našeho města, že to nejde. Ve všem platí ono okřídlené heslo “všechno jde, když se chce”.

1.2. Zajistíme transparentní investice

V nedávné době nebylo možné zjistit, jaké investice město plánuje, ani samotný rozpočet se ve výdajové položce o nich nezmiňoval. Mnohé investice pak vedení města tahalo jako králíky z klobouku, podle toho jak se jim to hodilo.

Tuto neprůhlednou praxi ukončíme tím, že zavedeme dvouletý akční plán, který bude navazovat na strategický plán rozvoje města. Uvedený akční plán bude trvale zveřejněn na webu města. Bude zde uvedeno 5-10 investičních priorit, které budou pravidelně aktualizovány podle jejich realizace. Bude zde uvedeno, v jakém stavu se která konkrétní investice nachází, zda je k dispozici stavební projektová dokumentace, zda je vydáno stavební povolení nebo zda se již rozeběhla samotná stavba. Tímto způsobem transparentně plánuje investice několik měst v okolí například nedaleký Dvůr Králové nad Labem.

1.3. Vytvoříme registr zájmů občana

Přišli jste někdy na radnici s tím, že jste se chtěli zapojit do určitého správního řízení? Mohlo se vám stát, že vám úředník nebo někdo z vedení města řekl, že je ještě brzo, ať přijdete za půl roku. No a když jste přišli za půl roku, tak už bylo pozdě a nemohli jste s tím nic udělat. Tuhle “písničku” slyšíme tak často že je těžké uvěřit, že vždy to je jen náhoda.

Zavedeme proto dobrovolný registr zájmů, aby na vás nikdo nezapomněl. Přijdete například na městský úřad s tím, že máte zájem koupit určitý pozemek pro zahrádku, pro stavbu garáže apod. Úředník vám řekne, že se to bude projednávat až za půl roku, vezme si na vás email popřípadě další kontaktní údaje. Vám pak přijde domů email popřípadě smska, že bylo zahájeno správní řízení v této věci, abyste se do něj mohli přihlásit. Pokud bude vaši žádost projednávat zastupitelstvo města, přijde vám touto formou pozvánka na zasedání zastupitelstva.

Důvěra vzniká tam kde není co skrývat a město je tu pro občana, nikoliv občané pro město.

1.4. Umožníme jednání zastupitelstva v důstojných prostorách a jeho sledování on-line

Z naší zkušenosti víme, že na jednání zastupitelstva mnoho lidí nechodí, není to ale vždy jen proto, že je to nezajímá. Když totiž přijdete do prostor malého sálu Měú Trutnov, kde probíhají jednání zastupitelstva, tak zjistíte, že si ani pořádně nemáte kam sednout. Většinu míst pro veřejnost “zasednou” úředníci Měú a stát dvě hodiny není vždy v silách každého člověka. Městský úřad, ale má k dispozici velký sál, kam se vejde mnohem víc lidí a který městský úřad téměř nevyužívá. Vedení města zřejmě nemá moc zájem, aby na jednání zastupitelstva chodilo více občanů.

Prosadíme, aby se jednání zastupitelstva konala v prostorách velkého sálu městského úřadu. Pro ty, kteří nebudou mít možnost nebo chuť přijít, zavedeme on-line jednání zastupitelstva, na které se bude moci podívat každý prostřednictvím internetu. Volně stažitelný bude samozřejmě i záznam z každého zastupitelstva.

1.5 Zpřístupníme radniční média všem

Současná podoba radničních listů slouží zejména k propagaci úspěchů vedení města. Toto využije každého stříhání pásky, které se “náhodou” objevuje zejména před volbami, aby si vylepšilo svůj obraz před veřejností.

Každá mince má ale dvě strany a na každou věc mohou být různé názory. Ty názory, které se vedení radnice nehodí, se však v radničních listech neobjevují, ačkoliv to ukládá zákon. Tento totiž říká, že radniční zpravodajství musí být objektivní a vyvážené. V případě Trutnova však litera zákona zůstává pouze na papíře. V případě, že chce opoziční zastupitel zveřejnit článek na neutrální téma, jeho příspěvek se objeví až na posledních stránkách. Pokud se podaří zlepšit veřejný prostor někomu jinému než vedení města, může se navíc stát, že si jeho práci a zásluhy přivlastní někdo z vedení města.

Stejné podmínky platí i pro trutnovskou televizi, kam má přístup pouze vedení města a která ročně stojí trutnovskou pokladnu bezmála 400 tisíc korun.

Prosadíme aby do radničních médií měl přístup každý, bez ohledu na stranickou knížku. Zajistíme, aby se v této oblasti konečně začal dodržovat zákon a aby si vybraní radniční politici nevylepšovali za městské peníze své vlastní image. To, že to jde ukazuje například periodikum Královéhradeckého kraje.

2. Architektura a veřejný prostor

2.1. Budeme usilovat o Trutnov atraktivní, sousedský a přívětivý

Zasadíme se o maximální oživení a zatraktivnění centra města. Dokončíme rekonstrukci Krakonošova náměstí a zrealizujeme rekonstrukci pěší zóny dle vítězného návrhu v architektonické soutěži.

Vytvoříme pravidla pro reklamu nejen v centru a na pěší zóně, ale i na zbývající části území města. Transparentní a rozumná pravidla zajistí rovnou příležitost propagace všech obchodů. Bez předimenzovaných reklam vynikne krása našeho města. Doporučený grafický manuál usnadní tvorbu reklamy a zvedne její grafickou úroveň.

Zrekonstruujeme nábřeží s promenádou a parovod na Zelené louce umístíme pod zem.

Na řece zřídíme místa pro říční lázně. Břehy Úpy jsou skvělé místo k trávení volného času. Je však třeba je zkultivovat a lépe zpřístupnit.

Podpoříme citlivé rekonstrukce historicky a architektonicky hodnotných staveb formou dotací a odborných konzultací s městským architektem.

Zasadíme se o kultivaci a postupnou rekonstrukci veřejných prostor na sídlištích. Sídliště může být atraktivní místo pro život.

Zasadíme se o ukončení rozšiřování průmyslové zóny v Horním Starém Městě k domům na sídlišti Zelená louka.

Prosadíme výstavbu autobusového terminálu a rozumně vyřešíme prostor mezi Uffem a autobusovým nádražím. Tak, aby nebylo toto místo pro ostudu.

2.2. Učiníme kroky pro udržitelný rozvoj a efektivní růst města

Jsme přesvědčeni, že rozvoj města by se měl primárně soustředit v již zastavěném území. Rozšiřování města na úkor krajiny by se mělo odehrávat pouze ve zcela nezbytných případech.

Budeme podporovat novou zástavbu bytových domů v prolukách, rekonstrukce a přestavby stávajících domů, konverze a znovuoživení průmyslových areálů (zejména bývalých Texlenů). Naopak, ukončíme podporu výstavby v krajině a dotace developerům zastavujícím louky a pole okolo Trutnova.

Zasadíme se o podporu bydlení pro mladé a zrevidujeme regulační plán pro Nové Dvory. Všechny změny budou prováděny v maximální součinnosti s místními obyvateli.

2.3. Transparentnost, participace, profesionalita pro městské stavební záměry

Budeme prosazovat využití otevřených soutěží pro výběr architektů a projektantů městských stavebních zakázek.

Budeme iniciovat veřejné diskuze o stavebních záměrech a to na samém začátku, tak, aby se maximum podnětů povedlo zapracovat do projektů a uskutečnit.

Zřídíme funkci městského architekta, odpolitizujeme budoucí plány rozvoje města, zamezíme klientelismu a zprofesionalizujeme řízení projektů. Zasadíme se o vznik dlouhodobé vize města s harmonogramem konkrétních kroku a cílů.

Zveřejníme na stránkách města všechny projekty realizované třeba i jen částečně z prostředků města.

Veškerá zaměření a 3d model města budou volně dostupné na stránkách města.

2.4. Další konkrétní kroky pro konkrétní místa

Architektura a veřejný prostor města je dlouhodobě zanedbanou oblastí. Potřeby značně převyšují možnosti za jedno volební období. Uděláme vše pro to, aby se podařilo prosadit co nejvíce záměrů. Maximálně využijeme možností dotačních titulů. Pro nové potřeby budeme hledat vhodné stávající objekty k rekonstrukci. Z mnoha budoucích záměrů jen pár příkladů.

  • Rekonstrukce Lipového náměstí v Poříčí
  • Rekonstrukce městské tržnice a Malého náměstí včetně navazujících prostor
  • Revitalizace parku u Odeonu.
  • Revitalizace náměstí Osvobození na Kryblici
  • Rekonstrukce uličky Na Kopečku za hradbami s přilehlým parkem
  • Revitalizace sportovního areálu v Poříčí (fotbalové hřiště) s výstavbou prostor pro využití veřejností (spolková činnost atd.)
  • Zástavba volného pozemku města u Lipového náměstí (např. v přízemí nebytové prostory pro drobné podnikání, v patře byty pro seniory.)
  • Rekonstrukce kina Vesmír
  • Rekonstrukce interiérů staré radnice (především obřadní místnost)
  • Rekonstrukce interiéru Síně Bohuslava Martinů

3. Doprava

Bezpečná a plynulá doprava jako znak moderního města.

Dobře fungující doprava v pohybu i v klidu je základním předpokladem úspěšného rozvoje města. Současný stav dopravy v Trutnově však není věcí, kterou se lze zrovna pochlubit. Pro zlepšení situace hodláme využít osvědčené postupy z jiných měst u nás i z poza hranic naší vlasti.

3.1. Citlivým přístupem upravíme parkovací režim v našich ulicích tak, aby výsledkem bylo zachování maximální možné kapacity stání a současně zajištění plynulosti provozu

Konec strkání hlavy do písku před potřebou řešit parkování ve městě. Řešení parkování vyžaduje jak strategické plánování v ucelených oblastech, tak individuální přístup ke konkrétním lokalitám.

Chceme usnadnit mimo jiné parkování u škol a školek.

Změníme zpoplatnění stání na placených parkovištích. Současný systém nevyhovuje potřebě vysoké obratovosti u parkovacích míst v centru a systém přidělování karet naopak blokuje významnou část stání.

Rozšíříme počet míst pro bezplatné krátkodobé stání v centru, dle úspěšné realizace na začátku pěší zóny v Horské ulici u ČSOB. Na části placených stání umožníme zdarma parkování elektromobilů.

3.2. Budeme usilovat o vznik přímého vlakového spojení Zelené louky a Poříčí, jako expresní MHD. Autobusem MHD zajistíme obsluhu Krakonošova náměstí

Plánujeme intenzivněji modernizovat MHD v našem městě a to jak z hlediska vozového parku autobusové dopravy, tak i z hlediska zapojení železniční dopravy do systému MHD.

Jako nevyužitý potenciál spatřujeme nepokračování vlakových spojů ze Svobody nad Úpou do Poříčí, jako expresní MHD. Systém autobusových linek považujeme za zastaralý a nereflektující probíhající rozvoj města.

Pro podporu podnikání v centru hodláme zajistit jeho lepší dostupnost zavedením linky elektrického mikrobusu, propojujícího autobusové nádraží a Krakonošovo náměstí s přilehlými ulicemi.

3.3. Vybudujeme výpravní budovu na autobusovém nádraží a zasadíme se o modernizaci vlakového nádraží

Jako zásadní pro zatraktivnění hromadné dopravy považujeme výstavbu výpravní budovy na autobusovém nádraží, výstavbu zastřešených peronů na vlakovém nádraží a rekonstrukci zastávek autobusové MHD i linkových spojů na celém území města, zejména pak v integrovaných obcích.

Na hlavním nádraží budeme společně s výstavbou zastřešených perónů prosazovat prodloužení podchodu propojujícího perony tak, aby vyústil u parkoviště na Nivách.

V rámci autobusové MHD zavedeme přepravu jízdních kol zdarma, čímž zvýšíme její kombinované využití pro lokality na kopcích.

3.4. Provedeme zásadní rekonstrukci stezky pro chodce a cyklisty vedené podél Úpy. Zpřístupníme centrum a další části města cyklostezkami

Cyklistická doprava má mnoho podob. Lze ji využít k cestám do školy, za prací, na nákupy i za zábavou. Není jen nástrojem sportovního vyžití. Podpora a preference každodenní cyklistiky a MHD je jedním z nástrojů, jak zlepšit situaci s parkováním ve městě.

Naprosto klíčovým krokem pro rozvoj každodenní cyklistiky je urychlené vybudování dostatečně kapacitní páteřní cyklistické infrastruktury, včetně zpřístupnění centra. To je spojené s tvorbou cyklistického generelu, který celý postup v dlouhodobém horizontu naplánuje.

Pokud by byly na stávající stezce vedoucí podél řeky Úpy použity stejné prostředky, investované do pochybné cyklostezky na Housce, plánované cyklověže a ryze sportovních trailů ve Lhotě u Trutnova, byl by efekt vynaložených peněz z hlediska rozvoje každodenní cyklistiky rozhodně větší.

Bezodkladně zahájíme práce na rozšíření stezky vedoucí podél Úpy a odstraníme tam problematická místa.

V šířkově i jinak vyhovujících jednosměrných ulicích umožníme cyklistům průjezd v protisměru, v rámci vyznačených vyhrazených pruhů.

U škol instalujeme mobilní cykloboxy, které v době prázdnin přemístíme ke koupališti.

Ve spolupráci s místními firmami budeme pracovat na propagaci a podpoře cyklistiky, ve formě tvorby zabezpečených stání a motivačních programů.

Prověříme možnost vybudování systému pro sdílení jízdních kol.

V rámci spolupráce s obcemi Mladé Buky a Svoboda nad Úpou projednáme možnost vzniku souvislé rekreační smíšené stezky, umožňující dlouhé projížďky na in-line bruslích.

Budeme usilovat o rozšíření souvislé cyklostezky podél celého toku řeky Úpy a dále oběma směry. Tedy po proudu do Bohuslavic, Adamova a dále k Úpici, proti proudu pak do Mladých Buků a Svobody na Úpou.

3.5. Zasadíme se o minimalizaci negativních dopadů dálnice D11 na naše město a o její rychlou a bezproblémovou výstavbu

Dálnice D11 musí být příležitost pro rozvoj a zatraktivnění města, nikoli hrozba a přítěž.

Zasadíme se o minimalizaci negativních dopadů dálnice D11 na naše město. Podporujeme stavbu dálnice, avšak nelze přehlížet komplikace, které výstavba a následný provoz přinesou některým částem Trutnova.

V rámci stavebního řízení budeme požadovat takové provedení protihlukových stěn, které zajistí minimální nárůst hluku v okolí dálnice, nikoliv pouze dodržení hlukových limitů.

Budeme po Ředitelství silnic a dálnic důrazně vyžadovat provedení vyvolaných staveb a to jak stavbou dálnice, tak následným provozem.

Budeme požadovat maximální záruky pro zamezení situace, kdy by přes centrum města byla i jen dočasně vedena těžká nákladní doprava z dálnice. Zásadní podmínkou pro dosažení tohoto cíle je nevydání stavebního povolení pro úsek Trutnov - Jaroměř před vydáním stavebního povolení pro úsek Trutnov - Královec.

Účinným nástrojem pro zajištění plynulé výstavby dálnice a odvrácení všech rizik je vznik pracovní skupiny všech dotčených orgánů, institucí a samosprávy, která bude v rámci pravidelných zasedání hodnotit postup příprav u obou úseků. Současně bude skupina řešit již v počátcích všechny připomínky a potenciální hrozby, které by mohly zdržet výstavbu, nebo vytvářet jiná nebezpečí pro dopravní provoz a celkový život v Trutnově.

4. Sídliště

Sídliště, jako hezké místo pro život velké části obyvatel města.

Všimli jste si, že naše sídliště mají často poměrně hezké názvy? Zelená louka, Družba, Šestidomí, Výsluní, Červený kopec.

Z přístupu dlouholetého vedení města k nim se však lze domnívat, že na naše sídliště nehledí tak, aby to byla i hezká místa pro život. Na sídlištích žije velká část občanů města, proto jim chceme věnovat zvýšenou pozornost.

4.1. Připravíme a zahájíme celkové revitalizace sídlišť

Od současného vedení města lze slyšet tvrzení, že na revitalizace sídlišť nemá prostředky a že neexistují dotační programy, které by takové kroky podpořily. Jak si lze ale vysvětlit, že za těchto okolností dochází v současných dnech k revitalizaci sídliště v Hostinném?

Nejenže současné vedení města sídliště z hlediska investic přehlíží, ale navíc například naprosto bezohledně na sídlišti Zelená louka plánuje přiblížení průmyslové zóny k zástavbě. Pokusíme se učinit maximum proto, abychom tento záměr zrušili.

Připravíme revitalizace všech sídlišť tak, aby se z nich staly plnohodnotné části města. Části s rozsáhlým spektrem občanské vybavenosti a se společenskými a sportovními zařízeními, která budou lákat sídliště navštívit, nikoliv z nich utíkat do centra města. Pozornost budeme směřovat také k citlivému přístupu při údržbě vzrostlé zeleně i travnatých ploch.

4.2. Zlepšíme systém parkování a organizaci dopravy na sídlištích

Využijeme rozsáhlé spektrum moderních i tradičních postupů pro zlepšení parkování, plynulejší a zejména bezpečnější provoz. Zlegalizujeme nelegálně probíhající stání vozidel, které nepřinášejí problémy v bezpečnosti provozu a minimálně ohrožuje plynulost. V lokalitách bez možnosti jiných účinných řešení, přistoupíme k výstavbě parkovacích domů.

4.3. Zajistíme moderní MHD, aby se stala atraktivnější pro využití a přispěla tak ke snížení intenzity provozu v centru města a zlepšení situace v parkování

Zajistíme nejen kvalitní vozidla MHD, ale provedeme rekonstrukce všech zastávek a jejich odpovídající dovybavení o kvalitní nástupiště, přístřešky a informační systémy o příjezdech spojů. Upravíme a doplníme trasy linek, zlepšíme intervaly spojů.

4.4. Změníme přístup k řešení bezpečnosti na sídlištích

S velkou pompou připravené služebny městské policie v Poříčí a na Zelené louce nepřinesly žádný výrazný efekt pro zlepšení pocitu bezpečnosti.

Problémy se totiž mají řešit tak, že se odstraní jejich příčina. Zlepšíme možnosti volnočasového vyžití na sídlištích a výrazně podpoříme terénní sociální služby při jejich práci se sociálně slabými a problematickými rodinami.

Zavedeme zákaz provozování výherních automatů na celém území města a pokusíme se tento zákaz iniciovat také v okolních obcích.

5. Integrované obce

Integrované obce jako plnohodnotné části města.

Integrované obce jsou léta přehlíženou součástí města. Dlouholeté vedení města zde nedokázalo zajistit ani základní dopravní a občanskou vybavenost. Prostředky směřované z rozpočtu města do integrovaných obcí neodpovídají potřebám a počtu obyvatel které v nich žijí. Tuto situaci nelze nadále přehlížet, centrum nesmí žít na úkor okrajů města.

5.1. Zřídíme osadní výbory, v rámci kterých si občané integrovaných obcí sami určí, za co utratí přímo přidělené prostředky z rozpočtu

Chceme, abyste jste měli právo mluvit do toho, co se u vás vybuduje a říkat, co ve vaší obci skutečně potřebujete. Budeme prosazovat, aby byl u vás zřízen osadní výbor.

Osadní výbory úspěšně fungují v nedalekém Dvoře Králové nad Labem. Jsou složeny z lidí, kteří v dané obci žijí a disponují vlastním rozpočtem. Podle svých vlastních potřeb rozhodují o tom, co si za tyto prostředky pořídí. Při větších investičních akcích jsou partnerem a poradním hlasem vedení města.

5.2. Ve všech integrovaných obcích doplníme chodníky a prvky pro zklidnění dopravy na průtazích silnic

Jedním z nejdůležitějších prvků bezpečnosti v obcích jsou vybudované chodníky podél průtahů silnic. Zasadíme se o jejich urychlenou výstavbu. Na vjezdech do obcí budeme prosazovat vybudování fyzických prvků pro zpomalení vozidel na povolenou rychlost v obci.

5.3. Doplníme zastávky autobusů o kvalitní nástupiště a přístřešky

Zásadním prvkem pro zvýšení atraktivity hromadné dopravy je její kvalita. Zastávky v integrovaných obcích nejsou v mnoha případech vybaveny ani tím nejzákladnějším, čímž je nástupiště. Doplněním této základní infrastruktury, společně s přístřešky a chodníky, po kterých je možné k nástupištím bezpečně přicházet, dojde k nárůstu cestujících hromadnou dopravou. Více cestujících hromadnou dopravou, rovná se menší poptávka po parkování v centru města.

5.4. V integrovaných obcích podpoříme vznik prostor pro setkávání občanů a spolkový život

Spolkový život a existence míst vhodných pro organizování společenských a kulturních akcí jsou důležitým aspektem ovlivňujícím kvalitu života v integrovaných obcích. Podpoříme vznik nových a obnovu bývalých prostor pro tuto činnost.

6. Sociální služby

Fungující sociální služby jako znak moderního města.

Rozvinutou síť dostupných sociálních služeb považujeme za základní prvek dobře fungujícího a moderního města. Nikdo nemá jistotu, že nebude v jakékoliv části svého života potřebovat některou z mnoha služeb v této oblasti. Město při správném stanovení priorit může významně přispět k zajištění kvalitního života všech svých obyvatel, tedy i těch, kteří neměli takové štěstí jako ostatní, nebo těch, kteří jen přirozeně dosáhli věku, ke kterému potřeba využití sociálních služeb přirozeně patří.

6.1. Zvýšíme podporu organizacím poskytujícím služby a podporu lidem s tělesným i mentálním postižením

Kvalita společnosti se pozná podle toho, jak dobře se dokáže postarat o své nejslabší. Organizacím poskytujícím služby, které umožňují lidem se zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, poskytneme takovou podporu, která zajistí další zkvalitnění a rozšíření jejich služeb. Podpoříme organizace i jednotlivce pečující o lidi se zdravotním postižením, nebo lidi na sklonku jejich života. Zajistíme jim možnost poskytnutí odborné pomoci, konzultací, pomůcek a psychologické podpory při této péči. Budeme dále podporovat provoz a rozvoj Stacionáře mezi mosty, jako významného prvku podpory osobám pečujícím o své blízké.

Přestože lidé s psychickým onemocněním zůstávají v našem okolí v často na první pohled skryti, jejich počet není malý a jejich zvýšená podpora je rovněž naším cílem.

Budeme intenzivně prosazovat vznik Centra duševního zdraví a prověříme všechny možnosti, jak finančně i jinými způsoby podpořit jeho činnost pro dosažení potřebné dostupnosti jeho služeb.

Pro možnost brzkého zotavení a postupný přechod lidí s psychickým onemocněním zpět do normálního života chceme ve spolupráci s neziskovými organizacemi prosadit vznik tréninkových bytů a dalších forem co možná nejsamostatnějšího bydlení.

Prověříme možnosti podpory města organizacím, které zajišťují pomoc lidem s psychickým onemocněním formou docházek do jejich bydliště.

6.2. Připravíme komplex opatření pro začlenění lidí bez domova zpět do společnosti

Ve spolupráci s neziskovými organizacemi vytvoříme základní infrastrukturu pro lidi bez domova - jejich osobní hygienu, podmínky pro přípravu stravy, taky lepší komunikaci se sociálními pracovníky (doporučení a odkazy na zdravotní prevenci či odborné ošetření, zajištění osobních dokladů, odkazování na vhodné služby, kontakty na úřady, instituce a organizace).

Současně podpoříme vznik místa pro nocleh a úkryt bezdomovců v zimním období. Stabilní zázemí ve formě zajištěného bydlení a obnovení nebo získání pracovních, sociálních, komunikačních a hygienických návyků je základem pro začlenění každého jednotlivce zpět do společnosti a pro jeho spokojené soužití s ostatními. K tomu účelu podpoříme projekty tréninkového bydlení a tréninkového zaměstnání, společně s pomocí při řešení zadlužení.

Podpoříme vznik centrálního sociálního šatníků a skladu pro vybavení domácnosti. Centralizujeme tak služby materiální pomoci pro sociálně slabé občany, nebo osoby v momentální nouzi. Zajistíme tak ošacení, nábytek a základní domácí spotřebiče pro případ stěhování do tzv. holobytů, nebo při vyhoření a jiných nešťastných událostech v rodinách.

6.3. Zlepšíme a rozšíříme služby pro seniory tak, aby mohli co nejdéle žít ve svých domovech

Jak se budeme starat o kvalitu života našich seniorů, tak se budou naše děti starat o nás.

Pro většinu seniorů je obtížné si s přibývajícími léty připustit možnost stěhování do domu s pečovatelskou službou nebo domova pro seniory. Taková změna prostředí pro ně znamená stres, který může zapříčinit další zhoršení jejich zdravotního stavu. Proto podpoříme sociální a zdravotní služby poskytované neziskovými organizacemi i organizacemi města, které umožní seniorům žít co nejdéle samostatně ve svých domovech.

6.4. Vybudujeme nové domovy pro seniory, včetně specializovaných domovů pro ty se zvýšenými zdravotními a ošetřovatelskými potřebami

Vzhledem k negativnímu demografickému vývoji, kdy naše populace stárne, podpoříme vybudování nových domovů pro seniory. Dáme přednost spíš menším zařízením na různých místech pro možnost setrvání seniorů ve své komunitě. Pro zlepšení péče o lidi se zvláštními, nebo zvýšenými zdravotními a ošetřovatelskými potřebami, jako je třeba Alzheimerova choroba, vybudujeme specializovanější zařízení s dostatečným počtem personálu.

6.5. Rozšíříme možnosti kulturního, společenského a sportovního vyžití seniorů

Budeme pokračovat a dále rozvíjet spolupráci mateřských a základních škol s domovy pro seniory. Prověříme možnost vzniku Univerzity třetího věku v Trutnově a intenzivnějšího vzdělávání a seznamování seniorů s novými technologiemi.

6.6. Připravíme projekty na stavbu nových, cenově dostupných městských bytů, v rámci kterých vytvoříme také síť startovacích, tréninkových a krizových bytů

Zastavíme prodej městských bytů, zlepšíme využití bytového fondu města a rozvineme fond sociálního bydlení. Citlivou bytovou politikou budeme bránit vytváření ghett.

Připravíme projekty na stavbu nových, cenově dostupných městských bytů, v rámci kterých vytvoříme síť startovacích, tréninkových a krizových bytů.

7. Školství

Kvalitní školství je jedním z nejdůležitějších atributů moderního města. Úroveň školství je důležitým ukazatelem při rozhodování se lidí, zda budou v našem městě žít, jestli se sem přestěhují další odjinud, nebo zda raději odejdou vychovávat své děti jinam.

7.1. Podpoříme základní školy a školky v tvorbě a financování preventivních, výchovných a studijních projektů

Na městském úřadu vytvoříme pozici pro pracovníka, který zajistí koordinaci vznikajících projektů na školách. Pomůže s řešením jejich financování, podrobně bude sledovat vypisované dotační programy a připraví žádosti o přidělení dotace. Současně bude ve spolupráci se školskou komisí vytipovávat a dále tvořit v rámci pracovních skupin projekty vhodné k realizaci na všech školách.

Zvýšenou pozornost budeme věnovat projektům, jejichž tématem je šikana, bezpečnost, dopravní výchova a výchova ke zdravému „lokálpatriotizmu“.

7.2. Zajistíme pedagogům větší podporu při jejich dalším vzdělávání. Zvýšíme jejich podporu v takových činnostech při výuce, které vyžadují specializovaný přístup

Budeme prosazovat získání finančních příspěvků pro podpůrné profese – speciální pedagogy, logopedy, etopedy, rodilé mluvčí pro výuku jazyků, nebo kariérové poradce.

K financování využijeme všech nabízených možností, včetně podpory z krajského a republikového rozpočtu.

Jako podstatné vidíme i další vzdělávání pedagogů a ředitelů škol, spojené s případnými zahraničními stážemi.

Podpoříme větší vzájemnou komunikaci mezi všemi pedagogy škol a školek. Budeme iniciovat jejich společná zasedání pro zlepšení spolupráce při řešení aktuálních témat ve výuce i fungování škol a školek.

7.3. Budeme iniciovat vznik městských parlamentů žáků základních i středních škol

Při každé lidské činnosti a školství nevyjímaje, je důležitá zpětná vazba. Názory uživatelů systému – našich dětí nelze přehlížet. Chceme žákům a studentům poskytnout prostor pro formulování svých připomínek a návrhů nejen v rámci činnosti školy, ale i celého města. Tento proces umožní rozšířit obzor jejich uvažování, zvýší zájem o dění kolem sebe a povede v konečném důsledku k větší sounáležitosti dětí a mládeže s jejich školou i městem.

7.4. Hodláme zatraktivnit technické i přírodní vědy nejen pro děti, ale i pro dospělé, proto bude například usilovat o vznik centra obdobného k existujícímu iQPARKU a iQLANDII v Liberci.

Forma hry a praktických ukázek, kdy si každý může vyzkoušet různé zákonitosti vědy a techniky je nejlepší forma pro získání zájmů o tuto činnost. Chceme také připomínat a pokusit se zachovat různé řemeslné dovednosti našich předků. Proto hodláme prověřit možnost vzniku centra historických řemesel, například v prostorech již zaniklých továrních provozů. Jako velký potenciál popularizace přírodních věd vidíme ve využití případné spolupráce České lesnické akademie a jejích odborníků při praktické výchově dětí na základních školách.

7.5. Podpoříme možnost výběru alternativ vzdělávání ve školství

Zajištění možnosti výběru ze široké nabídky různých druhů vzdělávacích systémů chápeme jako důležitý prvek propopulační politiky města. Lesní a montessori školky, nebo waldorfské a montessori školy chápeme jako plnohodnotnou součást vzdělávacího systému.

7.6. Zapojíme seniory a školy do společných projektů

Předávání osobních zkušeností a zprostředkování osobních zážitků zástupců nejstarší generace na základních a středních školách, považujeme za významnou činnost nejen na poli získávání vědomostí, ale i při budování vzájemného respektu mezi generacemi.

V rámci využití prostor a vybavení škol pak vidíme možnosti pro zlepšení počítačové gramotnosti seniorů.

8. Sport

Aby se naše město mohlo oprávněně označovat za město sportu, musí se změnit některé věci a zavedené zvyky v této oblasti. Finanční a materiálová podpora ze strany města musí směřovat převážně do podpory sportu mládeže a neregistrované veřejnosti.

Finanční podpora vrcholového sportu dospělých by měla být pouze okrajová, používaná u výjimečných sportovců, výrazně propagujících svými výkony Trutnov na republikové a mezinárodní úrovni.

8.1. Zvýšíme podporu sportu dětí a neorganizované veřejnosti všech věkových kategorií

Dostupnost sportovišť i pro neorganizované chápeme jako významný prvek budování kladného vztahu obyvatel města k sportu.

Přehodnotíme využití sportovišť města pro jejich efektivnější využití.

Zasadíme se o rekonstrukce sportovišť u škol.

Na území města se nachází mnoho zchátralých sportovišť. Zajistíme jejich rekonstrukci pro možnost multifunkčního sportovního vyžití.

Rozšíříme počet „opičích drah“ určených pro cvičení a posilování ve volné přírodě, jako je okruh na paradráze. Náklady na výstavbu těchto areálů nejsou vysoké,, proto se zasadíme o jejich vznik také na Zelené louce a v Poříčí.

8.2. Podpoříme začínající sportovce ze sociálně slabých rodin, aby mohli sportovat v oddílech podle svého zájmu

Sociální poměry nesmí bránit žádnému dítěti v rozvoji jeho sportovního talentu. Materiálové a další náklady u některých sportů jsou mnohdy překážkou, pro kterou rodiče neumožní svému dítěti se takovému sportu věnovat.

Chceme podpořit sportovní oddíly, aby nejmladší kategorie disponovaly veškerým potřebným vybavením, které začínajícím sportovcům zapůjčí. U starších dětí zavedeme podporu formou sociálních sportovních stipendií hrazených městem.

8.3. Oceníme práci sportovních trenérů s mládeží

Práce trenérů mládeže je výrazně nedoceněná. Věnují zdarma, nebo za minimální odměnu obrovské množství času výchově malých sportovců. Proto bychom jim rádi zdarma zpřístupnili vybraná městská sportoviště, jako formu poděkování za jejich činnost.

Ve spolupráci s kluby a ubytovateli připravíme program a vyčleníme finanční prostředky pro podporu republikových a mezinárodních turnajů a závodů.

Organizování vícedenních turnajů a závodů s mezinárodní účastí je nejenom příležitostí pro získání zkušeností, ale také propagací a rozšiřováním povědomí o našem městě. S ohledem na potřebu ubytování účastníků je i příležitostí pro podporu cestovního ruchu.

8.4. Podpoříme rozvoj zimních sportů vybudováním městské dětské sjezdovky a sáňkařského svahu. Prověříme možnost vybudování U-rampy a osvětleného okruhu pro běžecké lyžování

Hodláme využít kopcovitého terénu na území našeho města a podpořit zimní sporty vybudováním nových sportovišť.

8.5. Přehodnotíme projekt výstavby aquacentra v místě stávajícího krytého bazénu

Nesouhlasíme s plánovanou vysoce nákladnou přestavbou krytého bazénu na aquacentrum. Jsme toho názoru, že rekonstrukcí stávající budovy a jejím doplněním o skluzavky a tobogány lze za mnohem menší peníze dosáhnout výrazného zatraktivnění bazénu. Takto provedená rekonstrukce bude ku prospěchu všech, protože neomezí fungování plaveckého a dalších oddílů, kterého se obáváme v případě zřízení plnohodnotného aquacentra.

8.6. Vybudujeme nové veřejné kluziště

Prověříme možnost zřízení další ledové plochy, přičemž bude naší snahou její umístění na Zelené louce. Chceme tak výrazně navýšit možnosti bruslení veřejnosti a zlepšení tréninkových možností stávajících i nových sportovních oddílů využívajících ke své činnosti zimní stadion.

9. Životní prostředí

Chceme žít v přírodě, chceme Žít v Trutnově.

Trutnov - město plné zeleně, to je častý dojem, který vám sdělí návštěvník našeho města. Chápeme tuto skutečnost jako svěřené dědictví, protože péče o zeleň je činnost dlouhodobá, obzvláště v případě stromů. Již delší dobu jsme však svědky narůstajícího kácení stromů a nezodpovědného rozpínání zástavby města na úkor okolní zemědělské půdy, pozemků volné přírody a celkového krajinného rázu. K ochraně přírody a městské zeleně chceme přistoupit koncepčně a tedy stanovit zásady ochrany a péče o zeleň v našem městě.

9.1. Zlepšíme péči o městskou zeleň a čistotu řeky Úpy. Zřídíme komisi pro životní prostředí

Městská zeleň a čistota je vizitkou města. Zasadíme se o lepší péči o městskou zeleň, zejména důslednější kontroly zdravotního stavu vzrostlých stromů před jejich pokácením a o lepší péči o travnaté plochy.

Nesmí se opakovat devastace zdravé vzrostlé zeleně, jako v případě Jiráskova náměstí, nebo plánu na zničení parku Na Nivách, naštěstí odvrácenému díky občanské aktivitě.

Budeme dbát o to, aby byla čistá řeka Úpa i její okolí. Vstoupíme do jednání s odpovědnými zástupci povodí Labe a v koordinaci s dobrovolnickými organizacemi budeme žádat zvýšení podpory města pro tuto činnost.

K ochraně i zajištění péče o městskou zeleň hodláme využít mobilní aplikaci pro občany města „Můj Trutnov“.

Pokud budeme péči o životní prostředí chápat jako péči o městskou zeleň, odpadové, lesní a vodní hospodářství, ohleduplný územní rozvoj a ochranu krajinného rázu, zaslouží si tato problematika vznik komise pro životní prostředí, o který budeme usilovat.

9.2. Změníme přístup k územnímu plánování, pro zachování Trutnova jako zeleného města

Ochranu přírody ve všech jejích formách chceme uplatnit hlavně ve změně přístupu k pořizování územně plánovací dokumentace města. Budeme důsledně prosazovat rozvoj města zejména v rámci jeho stávajících hranic zástavby a zachování jeho přírodního krajinného rázu.

Zasadíme se o změnu územního plánu tak, aby nedošlo k plánovanému rozšíření průmyslové zóny v bezprostřední blízkosti sídliště Zelená louka, v rámci pozemků nacházejících se za železniční zastávkou. Na těchto plochách se pokusíme prosadit vznik parku s víceúčelovou dráhou, cvičebním okruhem podobným, jako je na Paradráze a dopravním hřištěm. Víceúčelovou dráhu s osvětlením hodláme využít pro inline bruslení a běžecké lyžování v zimním období.

Zasadíme se o odstranění záměru výstavby vodní nádrže Babí z plánů ministerstva zemědělství. Nedomyšleného záměru, který by zdevastoval významnou část obce Babí a měl by výrazný negativní dopad na přilehlou Kalnou Vodu a Horní Staré Město.

Ze záměrů veřejně prospěšných staveb vyřadíme silniční propojení sídliště Smeťák a čtvrti Kryblice, pokud se změnami vnitřní dopravy a výstavbou dálnice D 11 odkloní výrazné množství tranzitní dopravy z Náchodské a Polské ulice.

Ve stejné souvislosti pak přehodnotíme potřebu a parametry plánovaného propojení Horního Starého Města a Poříčí přes Nové Dvory.

Změnou stávajících a pořízením nových regulačních plánů se zasadíme o výraznější podíl zeleně v rámci veřejných prostranství u plánovaných developerských projektů. U projektů s významným vlivem na životní prostředí chceme formou referend zamezit jejich realizaci proti vůli obyvatel.

9.3. Zajistíme stabilitu a rozvoj zahrádkářských osad

Zahrádkaření je český fenomén, který považujeme za velmi důležitý prvek pro budování vztahu k přírodě a jeden ze způsobů zdravého trávení volného času. Pomáhá k zachování dovedností a znalostí v pěstitelství rostlin a ovocných stromů. V Trutnově má dlouholetou tradici a v poslední době zažívá renesanci.

Chceme tento fenomén výrazně podpořit. Plánujeme výrazné prodloužení výpovědních lhůt u zahrádek provozovaných v pronájmu na pozemcích města. Současně umožníme vznik nových kolonií.

9.4. Zkvalitníme odpadové hospodářství, jako cestu k úsporám v rozpočtu města

Podařilo se nám prosadit důležitý programový bod a zajistit bezplatný svoz bioodpadu. V odpadovém hospodářství města však stále shledáváme rezervy. Nádoby na tříděný odpad často svým tvarem i umístěním hyzdí veřejné prostranství. Poskytneme podporu města pro případnou rekonstrukci svozových míst a přístřešků pro komunální odpad.

Při sběru tříděného odpadu hraje významnou roli maximální možná otevírací doba sběrného dvora. Města s výbornými výsledky v třídění odpadu mají více sběrných dvorů, proto i my budeme usilovat o vybudování dalšího sběrného dvora.

9.5. Zaměříme se na pejskaře, jejich neřešené problémy a zbytečné konflikty s ostatními

Zasadíme se o změnu městské vyhlášky tak, aby bylo psům umožněno se volně pohybovat ve vybraných nekonfliktních částech města. O jasně určeném prostoru pro volný pohyb psů budou ostatní obyvatelé řádně informováni na místě i v mapových materiálech. Budeme podporovat snížení poplatku za psa o třetinu. Zajistíme lepší distribuci kvalitních sáčků na psí exkrementy, nejen na úřadě ale i v ulicích města. Podpoříme výstavbu dalších psích hřišť, jako jsme to již dokázali u psího hřiště za venkovním koupalištěm.

9.6. Omezíme světelné znečištění

Prověříme možnosti odstranění nejproblematičtějších zdrojů rušivého osvětlení nočního nebe. Takzvaný světelný smog má vliv na volně žijící živočichy, zejména na hmyz, ptáky a noční lovce. Ovlivňuje rostliny, které reagují na příchod jara i o týden dříve. Prosvětlená noční obloha omezuje některá astronomická pozorování a může být obtěžující pro spánek citlivých osob.

9.7. Ve spolupráci s okolními obcemi zřídíme jezdeckou stezku - hipostezku.

Hipostezky jsou zajímavou aktivitou, která může být přínosem nejen pro rozšíření spektra dostupných volnočasových aktivit, ale může být zajímavým doplňkem služeb v rámci cestovního ruchu.

10. Bezpečnost

Bezpečnost a veřejný pořádek – funkční řešení, ne Potěmkinovy služebny.

Bezpečnost občanů chápeme jako širokou problematiku, do které náleží činnost městské i státní policie, dobrovolných i profesionálních hasičů, činnost organizací zabývajících se prevencí sociálně patologických jevů, ale i vzděláváním na školách. Jako dobrý nástroj pro zajištění veřejného pořádku považujeme městské vyhlášky. Bezpečnost silničního provozu je pak významným prvkem podílejícím se na kvalitě života ve městě.

10.1. Budeme požadovat nárůst počtu státních policistů, aby bylo možné přirozeným odchodem redukovat počet městských strážníků alespoň o čtvrtinu.

Městská policie v Trutnově je zřízena zejména pro dohled nad veřejným pořádkem. Nepovažujeme za udržitelný současný stav počtu strážníků městské policie. Náklady na jednoho strážníka přesahují půl milionu korun z rozpočtu města ročně. V období zhruba posledních deseti let, se otočil poměr počtu státních policistů a strážníků tak, že strážníků je zde nyní výrazně víc než policistů na obvodním oddělení Policie České republiky v Trutnově.

Město nesmí ze svého rozpočtu napravovat dopady chybné personální politiky státní policie. Budeme důrazně požadovat nárůst počtu státních policistů, aby bylo možné přirozeným odchodem redukovat počet městských strážníků alespoň o čtvrtinu. Vzniklé úspory chceme převést do podpory preventivních projektů, výstavby veřejných sportovišť, podpory zájmové činnosti mládeže, mládežnického sportu a spolků působících v našem městě.

10.2. Budeme nadále usilovat o zákaz výherních automatů

I když se po zavedení nového zákona o hazardu ve městě snížil počet herních automatů, budeme nadále usilovat o zákaz výherních automatů, a to nejen v Trutnově.

Závislost na hazardu vede k devastaci celých rodin a v celkovém důsledku se tak příjem z provozu výherních automatů rozhodně nevyrovná způsobeným škodám městu ani celé společnosti.

Opravdu efektivní je zavedení zákazu na širším území, než je katastr obce. Nekoordinovaný zákaz může vést k přemístění heren do sousedních obcí. Proto budeme v této věci postupovat ve spolupráci s obcemi v našem okolí.

10.3. Vybudujeme moderní dopravní hřiště s potřebným zázemím

Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nelze zvýšit pomocí další represe. Významnou roli zde představuje prevence, zejména dopravní výchova. Považujeme za velké selhání současného vedení města, že za desítky let svého působení nedokázalo vybudovat na území města kvalitní dopravní hřiště.

10.4. Zasadíme se o rekonstrukci všech nebezpečných přechodů pro chodce a dalších nebezpečných míst na pozemních komunikacích

Přestože jsou některé přechody na páteřních komunikacích upravovány, je situace bezpečnosti na mnoha místech alarmující.

V rámci budoucí výstavby a provozu dálnice D11 může na území města dojít k významným změnám v dopravě. Je třeba odstranit všechna nebezpečí na páteřní síti komunikací ještě před výstavbou dálnice.

Budeme po Ředitelství silnic a dálnic požadovat rekonstrukci všech nebezpečných přechodů, výstavbu okružní křižovatky na Pražské ulici u bývalé porodnice a rekonstrukci mostu u kina Vesmír i s přilehlým úsekem. Budeme požadovat prověření možnosti mimoúrovňového křížení pěších a cyklistů v místě stávajícího přechodu mezi kinem Vesmír a bývalou poliklinikou.

10.5. Provedeme rekonstrukci veřejného osvětlení

Veřejné osvětlení jako významný prvek bezpečnosti nejen silničního provozu. S železnou pravidelností se na rozhraní dne a noci v našich ulicích opakují situace, kdy veřejné osvětlení už, nebo ještě není v provozu, přestože světelné podmínky evidentně jeho spuštění vyžadují. To, je zcela nevyhovující situace.

Ve spolupráci s odborníky provedeme podrobnou revizi a připravíme projekt celkové rekonstrukce veřejného osvětlení. Záměrem bude zajištění normami požadované úrovně osvětlení ulic, veřejných prostranství a úspora provozních nákladů, přičemž budou zohledněny budoucí záměry v konkrétních lokalitách.

11. Kultura

Kromě tradičních tvůrčích kulturních akcí a činností chápeme kulturu také jako úroveň komunikace města s veřejností, organizacemi, institucemi a občanskými spolky. Obojí si zaslouží podporu ve snaze o dosažení co nejvyšší úrovně. Jako kulturu vnímáme nejen zájmovou činnost organizací, spolků a sdružení, ale i turistický ruch a jeho podporu.

11.1. Zahájíme potřebné opravy a investice do areálu Bojiště

Nepostačí však pouze provedení rozsáhlejších úprav uvnitř areálu Bojiště. Spolu se současnými nájemci chceme najít řešení, které po záboru okolních pozemků potřebných pro zřízení dočasných kempů umožní pořádání vícedenních akcí v areálu.

11.2. Budeme pokračovat v podpoře tradičních kulturních akcí

Zachováme podporu tradičním akcím typu Jazzinec, Trutnovský podzim, Dance festival a dalších, které dlouhodobě prokazují vysokou kvalitu produkce.

11.3. Podpoříme vznik nových kulturních počinů rozšiřujících oblast kultury

Nezávislé iniciativy a spolky, jako je například spolek Rýbrcoul, duch hor a další chápeme jako snahu o další rozvoj kulturního života, nikoliv konkurenci tradičních akcí.

11.4. Provedeme rekonstrukce a doplnění uměleckých děl do veřejného prostoru

Nejenom v rámci podpory současných místních a regionálních umělců se zaměříme na rozšíření počtu uměleckých děl ve veřejném prostoru i městských budovách. Rádi bychom ve spolupráci s veřejností vybrali zajímavá díla i místa pro jejich trvalé instalace. Pro získání nových děl chceme využít například probíhající dočasné výstavy v projektu Sochy v Trutnově, případně výstavy v galeriích. U stávajících realizací posoudíme s pomocí odborníků možnosti rekonstrukcí, zejména s ohledem potřebu zachování kulturní historie města.

11.5. Zlepšíme komunikaci a spolupráci v oblasti kultury s okolními městy

Zlepšíme spolupráci nejenom v rámci Svazku obcí východní Krkonoše, ale i s městy Královéhradeckého kraje a celé oblasti Krkonoš. Podpoříme v tomto ohledu zejména vzájemnou propagaci konaných akcí a pokusíme se iniciovat společné projekty.

11.6. Plánujeme zvýšení podpory vojensko-historických klubů

Činnost vojensko-historických klubů patří k navštěvovaným turistickým atrakcím města. Pomáhá v udržování tradic a je důležitou složkou dodávající důstojnost vzpomínkovým akcím.

Zvýšíme podporu pro tyto kluby, pro zajištění jejich chodu, materiálového vybavení a případný další rozvoj. Chceme navázat skrze místní kluby spolupráci s klubem Rota Nazdar, připomínající nejvýznamnější období historie Československa a ve vztahu k našemu městu pak zejména s Hraničářským praporem 2 Roty Nazdar.

11.7. Zintenzivníme spolupráci s partnerskými městy a podpoříme další mezinárodní kulturní projekty

Chceme intenzivněji rozvíjet spolupráci při kulturních akcí na podporu a posílení turistického ruchu s partnerskými městy, ale i městy spojenými v rámci jiných svazků a sdružení. Zlepšíme spolupráci v kulturních počinech s většími zahraničními městy v blízkém i vzdálenějším okolí. Plánujeme další rozvoj spolupráce se Společností česko-německého porozumění.

11.8. V rámci širšího chápání kultury podpoříme organizace a spolky působící mimo oblast tvůrčích činností

Naším záměrem je větší podpora organizacím jako jsou Oblastní spolek Červeného kříže, RIAPS (Regionální Institut Ambulantních Psycho-sociálních Služeb), KČT (Klub Českých Turistů) a další.

11.9. Zlepšíme komunikaci a vztah města s církvemi

V oblasti spolupráce města a církví vidíme prostor pro zlepšení vzájemné spolupráce, například při organizování adventních a velikonočních svátků.

11.10. Oživíme opomíjená a chátrající místa v centru a pokusíme se o jejich kulturní využití

Městská tržnice je místo s velkým potenciálem pro kulturní a další využití. Zejména pokud by se podařilo v rámci celkové rekonstrukce lokality připojit k tržnici prostory přilehlého zbořeniště. Zajímavým objektem je i budova bývalé věznice.

11.11. Vybudujeme místa vybavená pro setkávání sousedů a známých přímo v centru i dalších částech města.

Ve spolupráci s aktivními občany prověříme možnosti vzniku míst uzpůsobených pro setkávání a zábavu. V rámci obnovy soužití s řekou by bylo například možné vybudovat pikniková místa s grilem na nábřeží.

12. Podnikání

12.1. Podpoříme malé místní firmy

Budeme usilovat o změnu přístupu k malým firmám působícím na území města a výrazně zvýšíme jejich podporu. Podporu chápeme zejména jako vytváření vhodné technické i dopravní infrastruktury a nastavení jednoduchých pravidel pro podnikání.

Za významný prvek podpory považujeme komunikaci města s malými firmami v rámci pravidelných setkávání, zaměřených lokálně, nebo oborově. Na těchto setkáních předpokládáme vzájemné sdělování stanovisek k problémům trápícím obě strany a hledání pro všechny přijatelných řešení.

Zaměříme se na vhodnou formu zadávání městských zakázek tak, aby byly dosažitelné pro místní malé firmy. Chceme, aby městské organizace dodržovaly aktivní přístup a oslovovaly s poptávkami především místní firmy.

Vyhodnotíme efektivitu dotací vynakládaných městem na podporu v podnikání. Podpora města by měla být primárně směřována do projektů usnadňujících začátek podnikání a zlepšujících komunikaci a vzájemnou spolupráci města a podnikatelů. Přehodnotíme cenu a pravidla při pronájmech městských nebytových prostor určených pro podnikání.

12.2. Nastavíme přijatelný rozsah podpory velkým firmám

Velké firmy se dle našeho názoru obejdou bez výrazné podpory města a pro jejich rozvoj postačí, aby jim město takzvaně nepřekáželo. Jako dostačující podporu velkých firem považujeme zlepšení propopulační politiky města a vhodně zaměřeného středoškolského vzdělávání ve městě. Budeme usilovat o co nejlepší komunikaci s vedením velkých firem, za účelem nastavení takové formy spolupráce, která nebude výrazně ovlivňovat rozpočet města.