Veřejné projednávání dálnice D 11

V pondělí 12. 8. proběhlo ve velkém sále Městského úřadu v Trutnově veřejné projednání záměru stavby dálnice D 11 v úseku Trutnov – Královec, v rámci aktuálně vedeného územního řízení pro umístění této stavby.

Za účasti zástupců Ředitelství silnic a dálnic a projektantů byl úředníky stavebního úřadu představen projekt, včetně promítání vizualizace stavby. Zástupce stavebního úřadu informoval přítomné účastníky řízení a veřejnost o nejčastěji pokládaných dotazech k záměru:

Kdy bude stavba zahájena?

Po vydání územního rozhodnutí budou následovat výkupy pozemků a příprava dokumentace pro stavební povolení. Územní rozhodnutí má platnost 5 let. Začátek stavby se nikdo neodvážil odhadnout, s ohledem na množství skutečností, které můžou celý proces komplikovat.

Dle našich zjištění je ten nejoptimističtější odhad termínu zahájení stavby rok 2023.  Tedy rok, kdy už bude kompletně dokončena dálnice na polské straně. I při nejrychlejším odhadovaném postupu výstavby tak můžeme očekávat minimálně tříleté zpoždění v dokončení stavby na české straně.

Za jaké ceny budou vykupovány pozemky?

Stavební pozemky a stavby mohou být vykoupeny za 1,15 násobek odhadní ceny. Ostatní pozemky za 8 násobek.

Přestože víme, že jsou tyto hodnoty nastaveny zákony, udivuje nás, že u stavby dálnice za desítky miliard korun není stát ochoten vynaložit navíc desítky milionů, které by mu zajistily hladší průběh výstavby.

Jaké dotazy a připomínky zazněly ze strany veřejnosti a účastníku řízení? Proč není dálniční mimoúrovňová křižovatka Poříčí umístěna dále od obytných domů, jak tomu bylo v předchozí studii?

Poloha a tvar křižovatky byl údajně upraven pro zajištění souladu s územně plánovací dokumentací a pro minimalizaci sklonu přivaděče od stávající silnice I/14 do Náchoda.

Proč nebyly v Novém Rokytníku navrženy protihlukové stěny ve větším rozsahu a proč nebyla zjištěna hluková zátěž u dočasného sjezdu?

Návrh vychází z modelu a posouzení stanoví rozsah úprav potřebný pro dodržení hygienických limitů. V případě zjištění nedostatečného řešení v průběhu zkušebního provozu, budou opatření proti hluku rozšířena.

Za naše sdružení se projednání záměru stavby dálnice D11 zúčastnil zastupitel města Ing. Václav Javůrek. Ten po prostudování dokumentace a stanovisek dotčených orgánů vznesl tyto dotazy a připomínky:

Jaká bude koordinace výstavby obchvatu centra Poříčí, tvořeného přeložkou silnice III/3011 z Voletinské ulice, stavby dálnice a stavby odpočívadel, když pro tyto tři záměry jsou, nebo budou vedena samostatná územní řízení?

Odpovědí bylo ujištění, že stavební povolení pro stavbu dálnice bude společné také pro stavbu přeložky silnice z Voletinské ulice, která bude vybudována před zahájením stavby dálnice, aby mohla převádět staveništní dopravu. Odpočívky na dálnici se údajně Ředitelství silnic a dálnic pokusí uvést do provozu společně se spuštěním provozu na dálnici.

Toto je ale zcela nedostatečné. Václav Javůrek upozornil, že v případě absence dostatečně kapacitních odpočívek, bude docházet ke sjíždění těžké nákladní dopravy z dálnice, za účelem čerpání povinných přestávek. Dojde tak k výraznému negativnímu vlivu dálnice na bezpečnost a plynulost provozu na komunikacích v blízkosti dálnice. Zástupce Ředitelství silnic a dálnic v reakci uvedl, že pokud obce v okolí dálnice budou toto nebezpečí cítit, mohou své připomínky uvést ve stavením řízení. Se zvýšeným zájmem budeme v této věci sledovat aktivitu vedení našeho města.

V rámci hlukové studie jsou navrženy i jiná opatření než pouze protihlukové stěny. Která budou použita zejména v Poříčí, kde je odhad vlivu dálnice zejména v okolí mostu velmi složitý? Bude se zohledňovat nejen požadavek na dodržení hygienických limitů, ale i nárůst hluku oproti současné situaci? Bude možné provést taková opatření, která minimalizují nárůst hluku?

Odpovědí bylo sdělení, že navržená opatření mají pouze zaručit splnění hygienických limitů a jejich konkrétní rozsah bude řešen až v následné dokumentaci pro vydání stavebního povolení.

Jiná opatření než protihlukové stěny nejsou navržena, přestože v rámci dokumentace EIA je navrhována také výsadba tlumící zeleně. Opět tak narážíme na skutečnost, že stát není schopen realizovat opatření, která jsou s ohledem na celkový rozpočet stavby naprosto zanedbatelná, přestože mohou výrazně ovlivnit hladký průběh schválení záměru.

V rámci rozptylové studie řešící znečištěné ovzduší v souvislosti s výstavbou a provozem dálnice byl zmíněn problém se stávajícím překračováním povolených hodnot benzo(a)pyrenu v některých částech města. I přes to, že rozptylová studie konstatovala nárůst znečištění v rámci přípustných hodnot, ministerstvo životního prostředí i tak požadovalo ve svém vyjádření realizaci kompenzačních opatření pro minimalizaci dalšího nárůstu tohoto znečištění ovzduší. Jsou tato kompenzační opatření součástí návrhu?

Odpovědí bylo, že projekt v současné podobě s žádným kompenzačním opatřením nepočítá, což je pro nás naprosto nepochopitelné.

Připomínky a upozornění obsahují i další studie a vyjádření orgánů, které doufáme že budou zohledněny. Zejména upozornění na potřebu zohlednit v návrhu dálnice svahové nestability a sesuvná území. Poměrně závažné jsou připomínky dopravní policie, kterým se budeme věnovat v samostatném příspěvku.

Jak je z uvedeného přehledu zřejmé, nebude povolovací proces územního řízení jednoduchý. Nelze se ubránit dojmu, že větším nebezpečím pro hladký průběh celého stavebního řízení je spíše „kvalita“ přípravy na straně ŘSD a projekční firmy, než možné komplikace dané přístupem vlastníků dotčených pozemků a nemovitostí, nebo aktivitou občanských sdružení. Jsme také toho názoru, že významným v celé věci bude přístup vedení města Trutnova. 

Komplikace a zpoždění výstavby budou mít totiž závažné dopady na všechny občany města. Město a jeho úředníci disponují mnohem větším potenciálem přimět v rámci jednání ŘSD a projekční firmu k řešení vznesených připomínek, než jednotliví občané. Logickým postupem by v současné době byl dle našeho názoru vznik pracovní skupiny, monitorující postup příprav projektu, průběh stavebního řízení a možnosti potenciálních komplikací.