Hodnocení zastupitelstva 16. 9. 2019

Úvod patřil trapnému výstupu starosty, který teatrálně předal našim zástupcům tištěné materiály mající ospravedlnit námi neakceptovatelný, dle našeho názoru netransparentní, klientelistický a péči řádného hospodáře odporující přístup vedení města k pronájmu bývalé prodejny Vesna synovi radního pana Šubrta.

Jelikož je pan starosta čtenářem našich stránek, dovolíme si mu zde něco vzkázat. Pane starosto, jistě jste si mohl všimnout, že nám poměrně leží na srdci péče o životní prostředí a ekologické chování. Pokud nám budete v budoucnu chtít předat nějaké materiály, netiskněte je prosím. Namísto čtyř totožných, zbytečných hromádek papíru bylo mnohem jednodušší poslat jeden email s elektronickou verzí těchto dokumentů.

Z následného jednání zastupitelstva jsme pro vás vybrali a okomentovali tyto body.

Další z mnoha změn rozpočtu města

Návrh na rozpočtové změny jsme opět nepodpořili, protože nesouhlasíme s celkovou koncepcí a prioritami současného rozpočtu města. Jednoduše lze říci, že rozpočet neřeší některé dlouhodobé problémy a nepřipravuje město na očekávané hrozby. Místo toho prostředky získané úvěrem, který budeme splácet ještě ve funkčních obdobích budoucích zastupitelstev, rozhazuje za aktivity a požitky blízké elektorátu současného vedení města. Dříve se říkávalo: “Panem et Circenses”, tedy „chléb a hry“, taktika přístupu dávných císařů v pozdním úpadkovém období Římské říše, kdy byla za jídlo a hry získávána přízeň lidu, která pak byla využita k jejich mocenským cílům.

Život pro Bojiště a Bojiště pro život

Podpořili jsme půjčku města pro společnost Bojiště s.r.o., která se jako nový provozovatel snaží zvelebit areál bývalého letního kina. Samotný areál chátral dlouhá léta a město ani předchozí nájemce o něj nejevili příliš velký zájem. Současný provozovatel začíná areál rekonstruovat a rozjíždět nové a zajímavé kulturní akce, které by město mělo razantněji podpořit. Například tím, že dokončí výměnu laviček, kterou téměř rok pouze slibuje, nebo že zrealizuje napojení záchodků v areálu na městskou kanalizaci. Je zároveň na zváženou, zda některé hlučné akce, které se pořádají v centru města, nepřesunout na Bojiště, aby se ulevilo obyvatelům centra, z něhož by se konečně mohlo stát příjemné místo pro život.

Za daleko vhodnější podporu bychom považovali přímo přidělení dotace, namísto půjčky. Jaké akce a jakou kvalitu a rozmanitost produkce dokáže současný provozovatel vytvořit již v prvním roce, dostatečně prokázal. Jednou z podpor města pak může být také zavedení “festivalových” mimořádných linek MHD.

CIPTU - smutný konec jedné kauzy o politickém kšeftování?

Po více jak třech letech existence se vedení města rozhodlo, že přestane finančně podporovat CIPTU (Centrum Inovací a Podnikání Trutnov). Za tuto dobu do něj město „nalilo“ částku okolo dvou milionů korun. Není žádným tajemstvím, že zakladatelem CIPTU je náš bývalý koaliční partner a současný poslanec za Piráty Martin Jiránek. Rovněž i skutečnost, že právě tento kontroverzní projekt se stal důvodem pro odchod pana Jiránka z koalice Žít v Trutnově. Od začátku jsme tento projekt považovali za ukázku politického kšeftování a jánabráchismu. Zároveň je zajímavé, že ukončení finanční podpory ze strany vedení města se časově shoduje s odchodem Martina Jiránka z městského zastupitelstva.

Dozvuky budování Krkonošské zóny

Krkonošská obchodní a průmyslová zóna funguje již řadu let, to co na ní však rozhodně nefunguje, je infrastruktura pro lidi. Chybí zde veřejné osvětlení, autobusové zastávky, cyklostezky a chodník pro ty, kteří nejezdí do zóny autem. Developer, kterým byla firma bývalého radního, tuto infrastrukturu nevybudoval a ačkoliv bylo vedení města účastníkem řízení, tak její vybudování nepožadovalo. Nyní se vedení města rozhodlo, že část této infrastruktury, autobusovou zastávku, u jedné z továren vybuduje za naše peníze na místo developera. Tento způsob hospodaření rozhodně nemůžeme podpořit a proto jsme byli proti.

Neschopnost nebo neochota koncepčně řešit parkování?

Opakovanou ukázkou ignorace potřeb obyvatel sídlišť bylo zamítnutí žádosti Společenství vlastníků Železničářská 485 a 486, o prodej části městského pozemku pro vytvoření soukromých stání vozidel u těchto bytových domů v Šestidomí. Vedení města zřejmě nehodlá na sídlištích a v problematických lokalitách zřizovat rezidenční zóny ani stavět parkovací domy. Když chtějí obyvatelé řešit situaci místo vedení města, neumožní jim to. V mnoha lokalitách jsou tak místní nuceni porušovat dopravní předpisy a kvůli neschopnosti vedení města ještě musí snášet "péči" městské policie.
Při diskusi k tomuto záměru se dokonce vedení města uchýlilo k uvádění nepravd a smyšlenek. V nedávné minulosti vyhovělo obdobné žádosti u nedalekého společenství vlastníků č.p. 464, 465 a 466 v Zámečnické ulici. Nepravdivě pak při obhajobě rozdílného přístupu vedení města uvedlo, že se jednalo o rozdílný typ žádosti. Dle tohoto nepravdivého tvrzení by prý žadatelé v Železničářské ulici nevystavěli na požadovaném pozemku potřebný počet stání pro všechny jednotky, což ale zjevně není pravda.


Nekoncepční podpora výstavby

V rámci projednání dotace na výstavbu rodinného domu, dle existujících zásad města pro jejich přidělování, jsme vznesli dotaz na případné zavedení obdobné podpory pro mnohem potřebnější a efektivnější výstavby bytových domů. Vedení města z pro nás naprosto nepochopitelných důvodů neuvažuje o vytvoření takové podpory a jejích pravidel. Připomeňme, že jistému developerovi vedení města nemělo problém pomoci s jeho vysoce ziskovým záměrem, a to podporou v řádu stovek tisíc korun na jeden rodinný dům.

Zástupci města ve valných hromadách společností VaK Trutnov a Transport

Spíše tragikomické bylo sledovat neschopnost odpovědět na jednoduchý dotaz u delegovaných zástupců starosty Adamce a tajemníka Seidla, popsat svou vizi pro působení v uvedených orgánech a sdělení odbornosti pro takové pozice. Vyjádření se omezilo na opakovaně zdůrazňované vykonávání této funkce bezplatně, vlastně pak spíše jako osobní oběť.

Změna č. 2 územního plánu města Trutnov

Přes pochopitelnou potřebu vlastníků na změnu možného využití jejich pozemků jsme nemohli podpořit předloženou změnu územního plánu. Zásadně nesouhlasíme se způsobem předložení tohoto zásadního dokumentu města. Předložení v řádu jednotek dnů před zastupitelstvem je pro nás nepřijatelné. Je absolutně nemožné se s tímto důležitým dokumentem takto narychlo důkladně a zodpovědně seznámit. Nepřijatelná je pro nás i argumentace starosty, že uvedené dokumenty je v průběhu jejich tvorby a připomínkování možné sledovat na úřední desce. Pro zodpovědné finální rozhodnutí je pro nás rozhodující konečná podoba tohoto materiálu.

Dopravní komise, jako odborný orgán rady města
Navrhli jsme vznik dopravní komise. Přes počáteční absurdní kádrování předkladatele a bezdůvodného a nepodloženého obviňování z jeho podjatosti a střetů zájmu, jsme se nakonec dopracovali k diskuzi o podobě a funkci takové komise. Souhlasili jsme s přerušením tohoto bodu do příštího zastupitelstva. Byli jsme starostou vyzváni ke schůzce a diskuzi nad tímto záměrem. V samostatném příspěvku vás budeme informovat o naší motivaci k tomuto návrhu a následně o výsledcích navržené schůzky.

Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima
Téměř projevem neúcty k zastupitelům bylo projednání a odsouhlasení přistoupení k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima. Pirátský místostarosta Eichler nebyl schopen k tomuto na poslední chvíli předloženému bodu předložit jakýkoliv materiál pro seznámení se s touto iniciativou. Nepravdivě pak bylo zastupitelstvo informováno nezávaznosti tohoto kroku. Přistoupením k paktu vzniká povinnost do dvou let vytvořit Akční plán pro udržitelnou energii a klima. Jsme opravdu zvědaví, jak hodlá vedení města tento závazek naplnit, když dosud nebylo schopno vytvořit žádné strategické dokumenty v této problematice, ani odbornou komisi.
Velmi vítáme, že vedení města na základě opatření v paktu mimo jiné hodlá do roku 2030 snížit v našem městě emise CO2 o 40% a zvýšit odolnost vůči dopadům změny klimatu.
Uvítáme, že v rámci Akčního plánu zjistíme aktuální bilanci skleníkových plynů a plány na konkrétních činností a opatření na její snížení, včetně dlouhodobé vize do roku 2030.
Zajímavá bude také v uvedeném dokumentu vytvořená analýza zranitelnosti našeho města vůči negativním dopadům změny klimatu a návrhy konkrétních činností a opatření na zvýšení jeho odolnosti. I přes způsob předložení tohoto materiálu může vedení města počítat s naší podporou v tomto záměru, který je nám po podrobnějším prostudování velmi blízký.

Voletinská ulice, Lípové náměstí a obchvat Poříčí přes Ječnou ulici a okolo nádraží.
V závěru jednání zastupitelstva jsme vznesli dotaz na stav příprav rekonstrukce Voletinské ulice, rekonstrukce Lípového náměstí a obchvatu centra Poříčí. Voletinská ulice bude pravděpodobně rekonstruována až po jejím převedení do majetku města, přestože o rekonstrukci její vozovky údajně vedení města jedná s vedením Královéhradeckého kraje. Pokračují práce na projektové přípravě a povolení rekonstrukce Lípového náměstí.
Dokončení obchvatu Poříčí přes Ječnou ulici a okolo nádraží brání komplikace při výkupu jednoho pozemku. Vedení města nicméně uvedlo, že považuje za nutné tento záměr dokončit před zahájením stavby dálnice D 11.

Tolik asi k poslednímu zastupitelstvu. Protože prací našich zastupitelů a spolupracovníků není pouze činnost spojená s jednáním zastupitelstva, ale i působení v různých orgánech města, budeme vám přinášet také důležité a zajímavé informace z tohoto dění.
V brzké době tak mimo jiné budeme informovat o naší činnosti ve strategické komisi, při tvorbě nového strategického plánu města a naše názory na podobu a způsob vzniku tohoto důležitého dokumentu.