Jak podat námitku ke stavbě nového Kauflandu?

Vzhledem k velkému množství dotazů jsme pro vás spolu s odborníky vytvořili vzor podání námitek. Cílem není záměr zcela překazit. Chceme, aby došlo k úpravě projektu tak, aby bral ohled na zájem nejbližších sousedů a celkově spoluutvářel kvalitní prostředí a veřejný prostor.

Ke stažení: Námitky účastníka řízení ke společnému povolení na stavbu

O CO SE JEDNÁ

Kaufland čeká v příštím roce demolice. Nová budova je plánována o 50 m severněji v bezprostřední blízkosti bytového domu Tichá 528

 • Dle povolení na odstranění stavby stávající budova Kauflandu bude do 31.12.2019 zdemolována a poté nahrazena novostavbou.
 • Bude zrušeno parkoviště za Kauflandem a naopak zvětšeno parkoviště před ním.
 • Nová budova bude půdorysně větší cca o 10 %. Bude mít 107 m na délku a 57 m na šířku.
 • Od bytového domu bude budova Kauflandu vzdálena pouhých 8,6 m, dnes je to 23 m.
 • V tomto bytovém domě pravděpodobně dojde ke zhoršení oslunění a osvětlení některých bytů; tím klesne i jejich hodnota.
 • Bude částečně pokácena alej, která odděluje Kaufland od domů v Tiché ulici (celkem bude pokáceno 30 stromů)

JAKÝ JE NÁŠ CÍL

 • Chceme, aby byl zachován pás zeleně a alej mezi bytovými domy a Kauflandem
 • Aby byl hlavní vchod dále od bytových domů tak, aby jeho provoz co nejméně rušil okolní bydlení.
 • Aby se nejednalo o standardizovanou průmyslovou halu, vhodnou do obchodních zón, ale o stavbu s městským charakterem, která se bude na Zelenou Louku hodit.

Šance na změnu stále existuje. Podmínkou je, že se co nejvíce z vás zapojí a podá námitku nebo připomínku. 

Prosím sdílejte tuto informaci mezi své známé, zejména obyvatele přilehlých domů. Času není nazbyt.

Účastníci řízení mohou podat své námitky a veřejnost své připomínky do 11.01.2019 na odboru výstavby. 

Tento vzor slouží jako inspirace, nebojte se je rozšířit, naopak námitky, které se vás netýkají smažte. Můžete popsat problém ze svého pohledu, uveďte však správně celou hlavičku námitek a také uveďte své jméno, adresu, datum narození a vlastnické právo k dotčené nemovitosti! Doporučujeme námitky donést na stavební úřad osobně a na místě se poradit se zaměstnancem úřadu, zda jsou sepsány formálně správně a zda máte na podání námitky nárok. Pokud tomu tak není můžete podat připomínku. Tu může, na rozdíl od námitky, podat každý, ale úřad se jí nemusí zabývat.

Za autory budeme rádi, pokud nám dáte vědět, zda jste vzor využili a jaké mělo naše snažení výsledky.

KDO JE ÚČASTNÍKEM

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. č. 1084, 1085, 1087, 1088, 1413, 1414, parc. č. 2083, 2084/1, 2084/2, 2086/1, 2116/3, 2176 v katastrálním území Horní Staré Město. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Trutnov, Horní Staré Město č.p. 527, č.p. 526, č.p. 524, č.p. 523, č.p. 645 a č.p. 646

VZOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor výstavby

oddělení územního řízení a stavebního řádu

Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov

Věc: Námitky účastníka řízení ke společnému povolení na stavbu: Novostavba OD Kaufland - ul. Horská (dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 1248, 1419, parc. č. 2080/1, 2080/2, 2080/3, 2081/1, 2081/2, 2081/4, 2081/5, 2081/6, 2081/7, 2081/8, 2081/9, 2081/10, 2081/11, 2081/12, 2081/13, 2081/14, 2081/15, 2082, 2088/2, 2088/3, 2089 vše v katastrálním území Horní Staré Město. (Číslo jednací: MUTN 116400/2018.)

(Uveďte své vlastnické právo - majitel nemovitosti/bytu č. p. ...) jako účastník řízení s odkazem na § 27 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 94k písmena e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „stavební zákon“) v souladu s ustanovením § 94n odstavce 3 stavebního zákona podávám námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, užívání stavebního záměru a požadavkům dotčených orgánů a konstatuji, že navrhovaná projednávaná novostavba OD Kaufland přímo zasahuje mé vlastnické právo a dále zasahuje do mých práv na nerušené užívání nemovitosti a snižuje hodnotu mé nemovitosti (hluk z dopravy, ze stacionárních zdrojů - klimatizační a vzduchotechnické jednotky, světelné znečištění, zhoršení osvětlení a oslunění mého bytu a na příznivé životní prostředí (kácení aleje vizuálně oddělující budovu dnešního Kauflandu od mého bytu)a vznáším následující námitky:

 1. Novostavba OD Kaufland negativně ovlivňuje oslunění a osvětlení mého bytu Dokumentace neobsahuje studii oslunění a osvětlení ani posouzení vlivů stavby na životní prostředí, která by prokázala, že novostavba nijak nezhorši osvětlení a oslunění mého bytu a zda nebudou překročeny hygienické a normové hodnoty. 
 1. K nevhodnému umístění stavby do bezprostřední blízkosti bytových domů v Tiché ulici. Nejmenší vzdálenost je pouhých 8,6 m. Část stavby zasahuje do zeleného pásu oddělujícího bytové domy od obchodních staveb. Tento pás v podstatě ruší. 
 1. K umístění hlavního vstupu stavby v bezprostřední blízkosti mé nemovitosti. Zvýší se hluk v blízkosti mé nemovitosti při provozu OD Kaufland. 
 1. K umístění Stacionárních zdrojů hluku (klimatizační a vzduchotechnické jednotky), které jsou v blízkosti mé nemovitosti. Tyto jednotky budou v provozu jak v denní tak v noční době a budou zvyšovat hluk v mém bytě. Je velmi pravděpodobné, že postupným opotřebením se bude hluk ze stacionárních zdrojů postupně zvyšovat a překračovat normové hodnoty. Požadavek Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje (Sp. Zn: S-KHSHK 22554/2018/4; Č.j.: KHSHK 29220/2018/HP,TU/Br na  měření hluku až při zkušebním provozu je nedostatečným opatřením z hlediska ochrany veřejného zdraví a mých práv na nerušené užívání nemovitosti. 
 1. Navrhovaná stavba zcela zásadně negativně ovlivňuje charakter území, jeho urbanistické a architektonické hodnoty, stávající urbanistickou kompozici a tím negativně ovlivňuje i hodnotu mé nemovitosti. Umístění stavby OD Kaufland nijak nereaguje na své okolí, na strukturu zástavby sídliště, protíná pás zeleně, negativně ovlivňuje výhled z mého bytu. Jedná se o standardizovanou halovou stavbu, nevalné úrovně, nevzhlednou a nehodící se do oblasti, pokud by stavba podobného typ měla být skutečně v oblasti umístěna, s čímž zásadně nesouhlasím, pak by měla být zásadně přepracována – zpracována jako jedinečná stavba architektem, který by potlačil její fádní halový charakter a respektoval stávající hodnotnou urbanistickou strukturu v území. 
 1. Návrh stavby stanovuje nedostatečnou výsadbu. Dle výkresu C.2 Koordinační situační výkres, bude pokáceno 30 vzrostlých stromů, které dnes oddělují stávající budovu OD Kaufland od bytových domů. Nová výsadba je však soustředěna na parkoviště před OD Kaufland s navrhovanou kapacitou 257 míst a neplní funkci pásu zeleně oddělujícího bytové domy od OD Kaufland. 
 1. Umístění stavby OD Kaufland je v rozporu s podmínkami stanovenými Územním plánem Trutnov (dále jenom „ÚP Trutnov“). Součástí Obecných podmínek prostorového a hmotového uspořádání u všech ploch s rozdílným způsobem využití stanovených ÚP Trutnov pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití je kromě jiného i to, že při umisťování staveb je nutno navazovat na urbanistickou strukturu a charakter daného místa, je nutno brát na zřetel stávající okolní zástavbu, především její výraz, výškovou hladinu zástavby, hmotové a materiálové řešení a způsob zasazení do území (krajiny), a dále, že při umisťování stavby na stavebním pozemku, vždy v návaznosti na okolní zástavbu, respektovat převažující způsob umístění stavby a její orientaci vzhledem ke komunikacím, hlavním pohledovým osám. 
 1. Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu 6 tis. m2 podléhá, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů, zjišťovacímu řízení. Závěry ze zjišťovacího řízení návrh ani dokumentace neobsahují. 
 1. Podle vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů, § 25 odstavce 1 odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu. Na základě srovnání původního umístění stavby, vytvořené urbanistické struktury a návrhu stavby OD Kaufland na její nové umístění lze konstatovat, že návrh nenaplňuje požadavky především urbanistické, ale ani požadavek na zachování kvality prostředí a to především na pohodu bydlení.  

Na základě výše uvedených námitek žádám odbor výstavby (stavební úřad) o ukončení řízení a zamítnutí návrhu na vydání společného povolení na stavbu novostavby OD Kaufland.      

          

V Trutnově dne……………………

Jméno a příjmení

Datum narození

Trvalé bydliště

 

…………………………………….

podpis